isim
     
     
  İLÂHİLER - MAKAM SIRALI                 ALFABETİK SIRALI SAYFASINA GİT
   
 
  REP. NO ESERİN İLK DİZESİ SÖZ YAZARI MAKAMI BESTEKÂRI
  16180 2 3 4 5 6 7 Celle Rabbi ve kader ( HİCAZ DUA ) _ _ Ahmet Hatipoğlu
  ACEM      
  14003 Aldanma dünya varına Sâbit Acem Zekâî Dede
  14062 Bir gece Muhammed'e Çalap'dan geldi Burak Yûnûs Acem _
play 14475 Çalab'ım bir şar yaratmış iki cihan aresinde Hacı Bayram Velî Acem Hacı Bayram Velî
play 14124 Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl İsâ Mahvî Efendi Acem Ali Şîrüganî
play 14231 Hak şer'leri hayr eyler İbrâhim Hakkı Acem Şikârîzâde Ahmet Ef
  14271 Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır Azîz M. Hüdâî Hz. Acem Hâfız Post
  14288 Menba-ı ilm-i Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa İsmail Hakkı Acem Selâhattin Demirtaş
  16247 Varımı ol dosta verdim hân ü manım kalmadı Ahmet Acem Ali Aşkî Bey
play 14534 Yine aşkın sırrı düştü serime Yûnûs Emre Acem Zekâî Dede
  ACEMAŞİRAN      
  14004 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Yûnûs Emre Acem Aşîran Zekâî Dede
  14023 Arz-ı hâl için sultâna geldim Kuddûsî Acem Aşîran Lâtif Ağa
  16289 2 Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi Sefer Dal Acem Aşîran Aslan Hepgür
  738 Aşkınla hep bu fakîrin Zeki Altun Acem Aşîran Zeki Altun
  14494 Ayların sultanı hoşgeldin mübarek Ramazan Reşat Özpirinçci Acem Aşîran Erdinç Çelikkol
  14035 Ben ben isem canda değil Kenan Rifâî Acem Aşîran İ.Hümâyi Elçioğlu
  14034 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre Acem Aşîran _
  18353 Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n'eylerem İbrâhim Hakkı Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça
play 14132 Donandı her yer kandiller ile _ Acem Aşîran _
  14860 Ehl-i melâmet oldum nihayet Ahmet Güneren Acem Aşîran Erol Başara
  14170 Elvedâ bizden sana ey şehr-i rahmet elvedâ _ Acem Aşîran _
  14183 Ey benim sevgili mevlâm senin aşkın kimde var Yûnûs Emre Acem Aşîran Mahmud Ef
  14142 Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz'an _ Acem Aşîran Hacı Fâik Bey
  14184 Ey Kerîm Allah ey Ganî Sultan Niyâzî-i Mısrî Acem Aşîran Sadun Aksüt
  14174 Ey şehr-i nüzûl-i sûre bais oldun çok sürure Abdülehad Nûri Acem Aşîran Bolahenk Nûri Bey
  19568 Eyyûb'am dîl müptelâyım derde dermân isterem Yunus Emre Acem Aşîran Haydar Akdemir
  14192 Feyz-i Hüda nûr-i safa Ahmed Muhammed Mustafa _ Acem Aşîran _
  14207 Geldin geri gider misin Abdülehad Nûri Acem Aşîran Ahmet Irsoy
  18298 Gökyüzünde saf saf olmuş melekler Yılmaz Çiçek Acem Aşîran Hasan Şanlıtürk
  14214 Gülşen-i feyzinde bülbül pür figân Mustafa Nâfiz Irmak Acem Aşîran Memduh Cumhur
  14497 Hak yoluna gidenlerin âsâ olsam ellerine Seyrânî Acem Aşîran Kemâl Efendi
  14245 Hazret-i Hakk'ın Habîbi sevgili bir tânesi Sezâî Acem Aşîran _
  14266 İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali'nindir Hatâyî (Şah İsmail) Acem Aşîran Selâhattin Demirtaş
  16249 İlâhî n'eylesin n'itsin gönül sensiz karar etmez Fahrettin Efendi Acem Aşîran Selâhattin Demirtaş
  14254 İrfan meclisine erişebilsem Atıf Efendi Acem Aşîran Selâhattin Demirtaş
  16008 İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk Yûnûs Emre Acem Aşîran Zeki Atkoşar
  14282 Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden Arif Bey (Kahyâzâde) Acem Aşîran Muzaffer Ozak
  14281 Kerîm Allah Rahîm Allah... İbrâhim Hakkı Acem Aşîran Zekâî Dede
  16252 Kıble-i mihrabımızdır hazret-i pîr Hüdâî Mustafa Düzgünman Acem Aşîran Mustafa Düzgünman
  16013 Korktum kıyamet gününden Muhammed unutma bizi Yûnûs Emre Acem Aşîran Aslan Hepgür
  14287 Müjde mü'minler size ihsân-ı rahman'dır gelen Ahmet Remzi Dede Acem Aşîran Dursun Çakmak
  18728 2 3 Müştak olup özlediğim Yunus Emre Acem Aşîran Hasan Şanlıtürk
  12596 Neş'e doldu kâinat huzur buldu tüm mekân Lütfü Alacalar Acem Aşîran Erdinç Çelikkol
  14506 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek Azîz M.Hüdâî Hz. Acem Aşîran _
  14329 Nûr ile doldu yine kevn ü mekân Azîz M. Hüdâî Hz. Acem Aşîran Ahmet Irsoy
  14371 2 Sevgi dolu cesur ana korudu Selâhattin İçli Acem Aşîran Selâhattin İçli
  16250 Sultan-ı kevneyn kabrinden kalkınca _ Acem Aşîran Selâhattin Demirtaş
  14394 Tâ dil verelden sünbüle (sünbüliler) derler bize Fahrî(Sünbülî) Acem Aşîran Mustafa Efendi
  16253 Var mıdır âlemde hiç bir nesne bu candan lezîz Hakkı Acem Aşîran Zekâî Dede
  14440 Yâ Resûlallah acep kimdir bize senden yakîn Ali Ulvi Kurucu Acem Aşîran Zeki Altun
  16248 Yâr ile ettiğin ahdi unutma Azîz Ma.d Hüdâî Hz. Acem Aşîran _
  ACEMBUSELİK      
play 16069 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre Acem Bûselik Kemâl Efendi
  ACEMKÜRDİ      
  16162 Ben gönlümü insanlara sevgi için sebîl ettim Turgut Yarkent Acem Kürdî Erdinç Çelikkol
play 14094 2 3 Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar Yûnûs Emre Acem Kürdî Selâhattin İçli
  16254 Ey gönül şol şâh-ı âlîşânı gör Azîz M. Hüdâî Hz. Acem Kürdî Mustafa Düzgünman
  14143 Ey server-i âlem ne güzel fahr-i cihansın Hüseyin Vassaf Bey Acem Kürdî İsmail Nısfet
  14255 İster isen bulasın cânânı sen Niyâzî-i Mısrî Acem Kürdî Yalçın Tura
  14500 Kün emriyle yaradan bir Allah'dır bir Allah Muzaffer Ozak Acem Kürdî Zeki Altun
  14289 2 Mevlâ'm gözüm yaşı akar sel olur Seyfullah Nizamoğlu Acem Kürdî Cüneyt Kosal
  ARAZBÂR      
  16083 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre Arazbâr Dede Efendi
  16109 Gider şekk ü inkârı tevhîde gel tevhîde Azîz M.Hüdâî Hz. Arazbâr Ahmet Irsoy
  16052 Taleb eden bulur Hakk'ı _ Arazbâr Kâzım Bey
  BAYÂTİ      
  15210 Aşk akıyor duru duru Burhan Sâdık Yalçın Bayâti Akın Özkan
  16286 Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek Muzaffer Ozak Bayâti Erdinç Çelikkol
  14608 Aşk-ı Habîbin bizleri yaksın Sefer Dal (Muhibbî) Bayâti Cüneyt Kosal
  14073 2 Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir Azîz M.Hüdâî Hz. Bayâti Cinuçen Tanrıkorur
  16068 Ben bu aşka düşeli Allah'la bilişeli Yûnûs Emre Bayâti _
  16071 Bilmem n'ideyim aşkın elinden Yûnûs Emre Bayâti Fehmi Tokay
play 14681 Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher Fahrettin Efendi Bayâti Selâhattin Demirtaş
  16255 Eren erdi vuslatına Reşat Sakarya Bayâti Necdet Tanlak
  16114 Gönülde buldum esrâr-ı Üveys'i Osman Şems Efendi Bayâti Osman Bey
play 14211 Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah _ Bayâti Rıfat Bey
play 14240 Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin Abdülmecid Şeyhî Bayâti Zâkir Ahmet Çelebi
  16004 İlâhi bir güneşsin nûruna pervânedir âlem Ali Ulvi Kurucu Bayâti Amir Ateş
  16009 Kapına geldiler ümmet Muhammed canım Sezâî Bayâti Salihzâde
  14285 Levh-i dilde nakş olundu mihr-i yâr Behçet Efendi Bayâti Kâzım Uz
play 14310 Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu Yûnûs Emre Bayâti _
  16011 Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile Azîz M.Hüdâî Hz. Bayâti _
play 14309 Münâdiler nidâ eyler Azîz M. Hüdâî Hz. Bayâti Ahmet Irsoy
  14409 Urum'dan çıktım yürüdüm... Yûnûs Emre Bayâti _
  14433 Yine Şâban mâh'ı irdi Habîbullah mâh'ım dedi _ Bayâti _
  BAYATİARABAN      
  14537 Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Azîz M. Hüdâî Hz. Bayâti Araban Doğan Ergin
  14485 Ey risâlet tahtının şâhı cihan peygamberi _ Bayâti Araban Doğan Ergin
  14144 Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler
Nakşî (Akkirmanî)
Bayâti Araban Hâfız Osman E
  14196 Gönül mazhardır envâr-ı cemâle Mehmet Nasûhî Ef Bayâti Araban Hâfız Hüsnü Ef
  8011 Ne hoş lezzet verir cana sadâsı hatm-i Kur'anın _ Bayâti Araban Zeki Altun
  14036 Soydum kabayı aşkın elinden İsmâil Hakkı Bayâti Araban S.Eyyûbi Işıksal
  16144 Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nevbahâr âteş Es'ad Efendi Bayâti Araban M. İsmail Hakkı Bey
  14256 İsm-i sübhan virdin mi var Yûnûs Emre Bayâtî Arabân Süleyman Erguner
  18831 Ey menba-ı cûy-bâr-ı rahmet Mahmud Kemal İnal Bayatiaraban Sadettin Kaynak
  BESTE ISFAHAN      
play 14014 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre Beste Isfahan Zekâî Dede
  16107 Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben Sinan Ümmî Beste Isfahan H.Sâdettin Arel
play 14241 Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin Abdülmecid Şeyhî Beste Isfahan Cüneyt Kosal
  14242 Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân _ Beste Isfahan Ahmet Irsoy
play 16137 Serdâr-ı Rüsûl nûr-i sübül Hüsrev-i Batha Kâzım Efendi Beste Isfahan Dellalzâde İsmail Ef
  BESTENİGÂR      
  14662 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre Bestenigâr Ahmet Özhan
  758 Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka Abdülehad Nûri Bestenigâr Zeki Altun
play 14038 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre Bestenigâr _
  16072 Bir geceydi oldu mahbûb-i hüdâvend-i muîn _ Bestenigâr Hüseyin Tolan
play 14082 Cânân elinin güllerinin bağı göründü Şemseddîn Sivâsî Bestenigâr Kemâl Tezergil
play 14672 Candan âşık oldum vechin gülüne H. Kenzî Efendi Bestenigâr _
  19975 Çağırdın geldik bizi aşkınla olduk deli H. Tevfik Çapacı Bestenigâr Sadun Aksüt
play 14644 Durman yanalım ateş-i aşka Hayâlî Bestenigâr Selâhattin Demirtaş
  14646 Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n'ideyim Yûnûs Emre Bestenigâr _
  16093 Düştüm aşkına Mevlâ'nın âvâresiyim sevdânın Yûnûs Emre Bestenigâr _
  18727 -2 Ey cânıma cânânıma Yunus Emre Bestenigâr Hasan Şanlıtürk
play 14559 Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû O. Şemsî Efendi Bestenigâr N. Osman Bey
  14687 Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yârı gör Yahyâ Efendi Bestenigâr Fehmi Efendi
  14691 Gözü dünyâ mı görür âşık-ı dîdar olanın Osman Şems Bestenigâr Abdülkâdir Töre
  14219 Habîb-i âşıkânın zikr ü fikr-i cümle müştâkın Selâmi Efendi Bestenigâr Ahmet Hatipoğlu
  14693 2 Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Yûnûs Emre Bestenigâr Zeki Atkoşar
play 14694 Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım Yûnûs Emre Bestenigâr Cüneyt Kosal
  14250 Hak yolunun garip kulu... Ömer Kalafat Bestenigâr Erdinç Çelikkol
play 14238 Hakk'a çevir özünü kıbleye tut yüzünü _ Bestenigâr Hüseyin Sebilci
  19840 Hırsa mağlubuz yitirmiş âr bizi M.Turan Yarar Bestenigâr Tekin Para
  16002 İçimde sönmeyen aşkınla mestim yâ Resûlallah Ekrem Karadeniz Bestenigâr Ekrem Karadeniz
  14568 İlâhi cennet evine girenlerden eyle bizi Yûnûs Emre Bestenigâr M. İsmail Hakkı Bey
play 14586 Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu Yûnûs Emre Bestenigâr Selâhattin Demirtaş
  16020 Medhini oku yâre koymaya seni nâre Azîz M.Hüdâî Hz. Bestenigâr Aslan Hepgür
  16025 Muhammed bağının gülüdür Ali Âşık Niyâzi Bestenigâr Muzaffer Ozak
  14335 Ne devlettir ki dildârım sen oldun İbrâhim Hakkı Bestenigâr Neşet Ersoy
  16133 Pâdişâha aşkını hem-hâne kıl Niyâzî-i Mısrî Bestenigâr Fehmi Efendi
  14577 Senin her bir sözün rûha devadır yâ Resûlallah Ahmet Efe Bestenigâr Turgut Tokaç
  18430 -2 Sevgi dolu kalbime sanki düştü bir cemre Sâmi Derintuna Bestenigâr Pınar Köksal
  16053 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Yûnûs (Âşık Yûnûs) Bestenigâr Ahmet Özhan
  14398 Tevhîd eyle her yerde dermân olur her derde Muzaffer Ozak Bestenigâr Erdinç Çelikkol
play 14647 Yâ ilâhi cümle sensin cümle sen îmanım Seyfullah Nizamoğlu Bestenigâr Dede Efendi
  16152 Yâr ü vâr Allâh ü Ekber girdigâr Allah ü Ekber Şâhin Uçar Bestenigâr Şâhin Uçar
  BUSELİK      
  14076 Bizi insan eden sensin Azîz M. Hüdâî Hz. Bûselik Cinuçen Tanrıkorur
  14115 Çalap âdem cismini topraktan vâr eyledi Yûnûs Emre Bûselik Selâhattin İçli
  14487 Ezelden narına aşkın yana geldim nihan içre Niyâzî-i Mısrî Bûselik Hâkan Alvan
  9279 Seher vaktinde bülbüller coşup Allah'ı zikreyler Nûri Baş Bûselik Zeki Altun
  10529 Şüphe ile bakma dostum Nûri Baş Bûselik Zeki Altun
play 16054 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Yûnûs (Âşık Yûnûs) Bûselik _
  ÇARGÂH      
  14686 Gel gel yanalım âteş-i aşka Seyyîd Nesîmî Çargâh _
  16141 Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Yûnûs Emre Çargâh _
play 14423 Yüzbin cefâ kılsan bana... Yûnûs Emre Çârgâh _
  DİLKEŞHÂVERÂN      
  14560 2 Gelin meydana girin devrana Muzaffer Ozak Dilkeşhâverân Selâhattin Demirtaş
  14218 2 Gelin tanış olalım işi kolay kılalım Yûnûs Emre Dilkeşhâverân Selâhattin İçli
  16064 Yandıklarım şâm ü seher senden midir benden midir S. Nizamoğlu Dilkeşhâverân Ali Rızâ Efendi
  DÜGÂH      
  14450 Aceb hayran oldum aşka uyaldan Sinan Ümmî Dügâh _
  14660 Âşık olan ciğerin ateşe dağlar ağlar Hakkı Dügâh Bolâhenk Nûri Bey
  14066 Bülbül-veş figân eyler âşık vakt-i seherde Muzaffer Ozak Dügâh Alâeddin Yavaşça
  14548 Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh Muzaffer Ozak Dügâh Zeki Altun
  14215 Günâhım hadden efzûndur bana rahmeyle Allah'ım Dikençoğlu Dügâh Amir Ateş
  14262 İrişti hicrânın demi ey mâh-ı gufran elvedâ Azîz M. Hüdâî Hz. Dügâh _
  16280 İyilikler yücelikler dolu Tanrı'm M. Tûran Yarar Dügâh Akın Özkan
  14280 2 Kılmayın nâşımın üstünde namaz Uluğ Kızılkeçili Dügâh Cinuçen Tanrıkorur
  14290 Meftûn edeli bendesini şâhid-i levlâk aldı beni Hakkı Dügâh Ali Aşkî Bey
  14364 Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim Yûnûs Emre Dügâh Zeki Atkoşar
  14421 Yüreğime dost derdi urdu türlü yâreler Eşrefoğlu Rumi Dügâh _
  EVC      
  14459 Allah u Rabb-i lâyezâl Sultan II.Mustafa Evc Ali Şîrüganî
  16285 Alma tenden cânımı aman Allah'ım aman Yûnûs Emre Evc Hâlit Bey
  14470 Bi sultâner Rifâî yâ seyyîd Ahmed Kabûlî Evc _
  19197 Bir cümle aşıklar gelin Haydar Akdemir Evc Haydar Akdemir
  16161 Bir damlaya hasret çölden sel geçtiği görülmüş mü Sâdık Atay Evc Selâhattin Sağlam
  14668 Bir nazarda kalmayalım gel dost'a gidelim gönül Yûnûs Emre Evc Zeki Atkoşar
  14623 Bi-vücudem aşk odu bilmem benim nem yandırır Gülşenî Evc _
  15131 Bülbül gibi coşalım gel Nihâyet Ağçay Evc Rüştü Eriç
  14633 Can yine bülbül oldu Niyâzî-i Mısrî Evc Muzaffer Ozak
  14543 Canım kurban olsun senin yoluna Yûnûs Emre Evc Muzaffer Ozak
  14089 Cemâlin âleme mihr-i münevver yâ Resûlallah Sahvî Evc Bolahenk Nûri Bey
  14641 Devran odur kim devrini devr-i felek bilmez ola Niyâzî-i Mısrî Evc Ali Şîrüganî
  14643 Dil beytini pâk eden.. Nûrettin Cerrâhi Evc Kemâl Tezergil
  16259 Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n'ideyim Yûnûs Emre Evc _
  14550 Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline Muzaffer Ozak Evc Zeki Altun (Hâfız)
  14482 Ey âşık-ı sâdıklar gel Hû diyelim yâ Hû S. Nizamoğlu Evc Cüneyt Kosal
  16100 Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktidâ Niyâzî-i Mısrî Evc Hulûsi Gökmen
  14486 -2 Ey sanem n'oldun câna kastın var Niyâzî-i Mısrî Evc Tâlip Bey(Bursa'lı)
  16256 Gel gel yanalım âteş-i aşka Seyyîd Nesîmî Evc _ (Dede Efendi olabilir)
  16317 Gel gel yanalım âteş-i aşka Seyyîd Nesîmî Evc _
  16319 Gönül yüz sürmek ister hak-i pâye yâ Resûlâllah Vahyî Evc Ahmet Efendi
  16205 Hak'dan bana nazar oldu Yûnûs Emre Evc Zeki Atkoşar
  19576 Her dem Allah Allah diyen lisan olayım... Hamdi Özer Evc Suphi İdrisoğlu
  16005 İmânımız Allah'dan kadri yüce Mevlâ'dan Sefer Dal (Muhibbî) Evc Ahmet Özhan
  16327 Kullarında yok sana lâyık meta' _ Evc Muzaffer Ozak
  14278 Kullarında yok sana lâyık meta' _ Evc M. İsmail Hakkı Bey
  16328 Merhabâ yâ merhabâ yâ Remezan _ Evc M.İsmail Hakkı Bey
  14504 Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile Azîz M. Hüdâî Hz. Evc _
  14509 -2 Nûr-i Hak'dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa Hüseyin Top Evc Rüştü Eriç
  16230 O bezm-i dil-güşâde devreyledikçe sakî Alvar'lı Efe Evc Ahmet Şâhin
  14337 Ol ey Hüdâî subh u şam Azîz M. Hüdâî Hz. Evc _
  14511 Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi Zîver Paşa Evc Şevket Efendi
  14356 Sâye saldı ehl-i îman üstüne İsmail Hakkı Evc Zeki Altun
  14521 Şol dem gördüm dîdârını dîvâneyim Şems-i Hudâ Evc Ahmet Hatipoğlu
  14523 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Yûnûs (Âşık Yûnûs) Evc M. İsmail Hakkı Bey
  14580 Tehî sanman siz beni dost yüzün görüp geldim Yûnûs Emre Evc Ali Şîrüganî
  14524 Teveccüh eyledim Beyt-ül-Harâma yâ Resûallah _ Evc M. İsmail Hakkı Bey
  16258 Yeter dost meclisinde keşf-i râz et Azîz M.Hüdâî Hz. Evc _
  FERAHFEZÂ      
  14130 Dertli olan kullarına kıl devâ _ Ferahfezâ Seyfettin Efendi
  14162 Ey tâlib-i dîdâr olan gel Hakk'a pervâz edelim Azîz M. Hüdâî Hz. Ferahfezâ Seyfettin Efendi
  14191 Firkatin nâriyle yandım yâ Habîbullah meded Kenan Rifâi Ferahfezâ Doğan Ergin
  14237 Halâs et kalbimiz Hubb-ı Sivâdan... Azîz M. Hüdâî Hz. Ferahfezâ Seyfettin Efendi
  16018 Meded ey seyyîdinâ Hazret-i Abdülkâdir _ Ferahfezâ Hasan Efendi
  FERAHNAK      
  14008 Âşık-ı yezdân zikr'eder dâim Ali Ulvi Kurucu Ferahnâk Bekir Sıtkı Sezgin
  14072 2 Bahar oldu yine açıldı güller Azîz M. Hüdâî Hz. Ferahnâk Cinuçen Tanrıkorur
play 14615 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede (. Ferahnâk Şevket Bey
  14619 Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ (Hû) Azîz M. Hüdâî Hz. Ferahnâk Zekâî Dede
play 14636 Derd-i Hakk'a tâlib ol dermâna erem dersen Niyâzî-i Mısrî Ferahnâk Zekâî Dede
  18489 Gönül hun oldu şevkinle boyandım ya Resulallah Abdülkadir Keçeoğlu Ferahnâk Celal Abacı
play 16016 Lâleler güller fulya sünbüller Muzaffer Ozak Ferahnâk Cüneyt Kosal
  16261 Nefs-i şaytana uyup işledik bî-had günah _ Ferahnâk Ahmet Irsoy
play 16031 Ol kadar mukbîl ü mahbûb-i hüdâsın ki seni... Şeref Ferahnâk Zekâî Dede
  FERAHNÂK AŞİRAN      
  14626 Buralarda çok yalnızım tut öteye geçir beni F. Karamahmudoğlu Ferahnâk Aşîran F. Karamahmudoğlu
  16182 Cemî-i enbiyâlerden Muhammed cümlenin şâhı Eşrefoğlu Rûmî Ferahnâk Aşîran Cüneyt Kosal
  16189 Düşte gördüm kâinâtın zühre-i âmâlini Cüneyt Kosal Ferahnâk Aşîran Cüneyt Kosal
  16191 Evliyâ tarîkine girdik elhamdülillâh Eroğlu Nûri Ferahnâk Aşîran Cüneyt Kosal
  14649 Garib âvâre bîçâre aradım derdime çâre Kenan Rifâî Hz. Ferahnâk Aşîran Doğan Ergin
  14650 İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i Yûnûs Emre Ferahnâk Aşîran Doğan Ergin
  16220 2 Yâ ilâhî bir niyâzım var beni reddeyleme A. Hikmet Gökoğlu Ferahnâk Aşîran Cüneyt Kosal
  GERDÂNİYE      
  14007 Arif olur derviş olan Ahmet Yardım Gerdâniye Bekir Sıtkı Sezgin
  14232 Aşk cür'asın sundu bana Yûnûs Emre Gerdâniye Nihat Doğu
  14033 Bilmem n'etsem n'eylesem bu halvetin şerbetine Niyâzî-i Mısrî Gerdâniye Yalçın Tura
  14571 2 Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n'eylerim Yûnûs Emre Gerdâniye Yakupzâde Mehmet
  GÜLİZÂR      
  14074 Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Azîz M.Hüdâî Hz. Gülizâr Cinuçen Tanrıkorur
  16149 Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan Şemseddîn Sivâsî Gülizâr Ali Şîrüganî
  HİCAZ      
  14637 Affet bizi yâ Gaffar şehr-i siyâm hürmetine _ Hicaz M. İsmail Hakkı Bey
  14593 Ah olaydım ben de derviş olaydım Yûnûs Emre Hicaz _
  16257 Alemler müştâk sana Yûnûs Emre Hicaz Zeki Altun
  16260 Arayı arayı bulsam izini Yûnûs Emre Hicaz Hüseyin Tolan
  14658 Arayı arayı bulsam izini Yûnûs Emre Hicaz Zeki Atkoşar
  14659 Arif ol âyine-i insâne bak Azîz M.Hüdâî Hz. Hicaz H. Osman Efendi
  14661 Aşk bezirgânı sermâye canı Yûnûs Emre Hicaz _
  14252 Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Yûnûs Emre Hicaz Süleyman Erguner
  16077 2 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre Hicaz Aslan Hepgür
  14026 Aşkın meyine kandın n'oldun ah gönül n'oldun Abdülazîz Zihni Ef Hicaz H. Mehmet Efendi
  14464 Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Yûnûs Emre Hicaz Cinuçen Tanrıkorur
  14018 Aşkınla yandır sultânım Allah Zekâî Efendi Hicaz Doğan Ergin
  19980 Aşkınla yandır Sultânım Allah Zekâî Halvetî Hicaz Sadun Aksüt
  16080 2 Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Rab biz n'eyleriz Hüsâmettin Olgun Hicaz Murat Derin
play 14031 Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost Niyâzî-i Mısrî Hicaz Doğan Ergin
  16292 Ben bende-i Ahmed'em İzzet Eskidemir Hicaz İzzettin Eskidemir
  16293 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede Hicaz Hakan Alvan
  14052 2 Ben bu yolu bilmez idim Yûnûs Emre Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin
  14030 Ben bu yolu bilmez idim Yûnûs Emre Hicaz Ahmet Hatipoğlu
  14616 Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir _ Hicaz _
  16082 Ben mest-i cânan olmuşam Tâlibî Emre Hicaz S.Eyyûbi Işıksal
  16267 Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Yûnûs Emre Hicaz Hâkan Alvan
  19574 Bir gül bahçesine girdim Hamdi Özer Hicaz Suphi İdrisoğlu
  14472 Buyruğun tut rahmanın tevhîde gel tevhîde Azîz M.Hüdâî Hz. Hicaz Şahabettin Efend
  14629 Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n'erlerem İbrâhim Hakkı Hicaz Aslan Hepgür
  14083 Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar Yûnûs Emre Hicaz Sâdun Aksüt
  18401 Canda misâfir Tanrıyı hoş tut Mehmet Tûran Yarar Hicaz Fâruk Şâhin
  19976 Cân-ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar Yunus Emre Hicaz Sadun Aksüt
  14086 Cihâna mahz-ı rahmettir vücûdun yâ Resûlallah Hüseyin Vassaf Bey Hicaz İsmail Nısfet
  3136 Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni Yûnûs Emre Hicaz H. İbrâhim Taşkent
play 14476 Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni Yûnûs Emre Hicaz Kutbî Dede
  14125 Dâver-i aşr-i Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ Kâzım Paşa Hicaz Rıfat Bey
  14620 Derdine derman isteyen gelsin Sâmi Efendi Hicaz _
  16092 Derdinle doldum bilmezem n'oldum Nûrî Hicaz Hüseyin Sebilci
  3300 Derman budur her derde Nûri Baş Hicaz Zeki Altun
  14118 Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh Muzaffer Ozak Hicaz Kemâl Tezergil
  14642 Devran olur derde derman Muzaffer Ozak Hicaz Zeki Altun
  16306 Dil hanesi mir'at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör Mehmet Nasûhî Ef Hicaz İhsan Bey
  3521 Dolduruyor gönlümü senin sevgin Allah'ım Mustafa Asım Göksal Hicaz Kenan Olguncan
  3526 Dosttan haber kim getirir Yûnûs Emre Hicaz Halil İbrâhim Taşkent
  14678 Düştü çün kim Kerbelâ'ya gözleri şehlâ Hüseyn Şevket Hicaz Veysel Dalsaldı
  14166 Eli boş gidilmez gidilen yere Tâhir-ül Mevlevî Hicaz Kâni Karaca
  16272 Eskişehir Sarıköy'de yaşar gider Yûnûs Emre Nedim Uçar Hicaz Mümin Salman
  14481 Esmâ-i ilâhîye'de bîhad hünerim var Niyâzî-i Mısrî Hicaz _
  14145 Ey âşıkan ey âşıkan Yûnûs Emre Hicaz Mesûd Efendi
  14483 Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim Himmet Efendi Hicaz Sadettin Kaynak
  14146 Ey garip bülbül diyârın kandedir Niyâzî-i Mısrî Hicaz Ali Şîrüganî
  14154 2 Ey gönül her ne dilersen sende iste sende bul İbrâhim Hakkı Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin
  16194 Ey Hâlik u ey Lâ-yezâl Sultan II.Mustafa Hicaz Hüseyin Sebilci
  Rep. da Yok Ey müminler deyelim Lâilâheillallah Necati Bursalı Hicaz Tahir Karagöz
  16315 Ey Nebiy-yi ahir-zaman Sefer Dal Hicaz Uğur İnan
  14585 Ey rahmeti bol padişâh cürmüm ile geldim sana Kuddûsî Hicaz Tevfik Kolaylı
  15133 Ey yaradan Allah dil sana bendedir İbrâhim Hakkı Hicaz Alâeddin Yavaşça
  14425 Ey yaradan Allah dil sana bendedir İbrâhim Hakkı Hicaz Alâeddin Yavaşça
  16316 Eyâ gafil aç gözünü bir bak bu dünyâ hâline Eşrefoğlu Rûmî Hicaz Hacı Şâkir Ef.
  16103 Gariplik tuttu boynumdan büker Mevlâ'ya Mevlâ'ya Bekir Sıtkı Erdoğan Hicaz Amir Ateş
  14489 Gece gündüz döne döne istediğim Hak'dır benim Seyfullah Nizamoğlu Hicaz Hüseyin Sebilci
  16271 Gel ey cânımın cânânı can evimde cânân ağlar Nûrullah Erkılıç Hicaz Osman Nûri Özpekel
  14193 Gelin gidelim Allah yoluna Yûnûs Emre Hicaz İsmail Dede Efendi
  16268 Gelin gidelim Allah yoluna Yûnûs Emre Hicaz Mustafa Efendi
  14217 Gir semâya zikr ile gel yâne yâne Hû deyû Niyâzî-i Mısrî Hicaz _
  16111 Gizlice şâha buyur _ Hicaz Adile Sultan
  14194 Gönül hayrân oluptur aşk elinden Yûnûs Emre Hicaz _
  14562 Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah Abdülkadir Keçeoğlu Hicaz Doğan Ergin
  14213 -2 Gözlerini kaldır göğe incecikten rahmet yağar Mustafa Tahralı Hicaz Cinuçen Tanrıkorur
play 14495 Hak şer'leri hayr eyler İbrâhim Hakkı Hicaz _
  14501 Hak Teâlâ der kesîran zikredin Haydar Akdemir Hicaz Haydar Akdemir
  14233 Hak'dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah Yûnûs Emre Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin
  19978 Hakkın emrin tutalım yasaklardan kaçalım Muhibbî Sefer Efendi Hicaz Sadun Aksüt
  14698 Hamd Allah'a ki eltaf-ı amîm İsmail Hakkı Hicaz Ahmet Irsoy
  14247 Her kelâmın âlâsı Lâ İlâhe İllâllah Câhide Sultan Hicaz Doğan Ergin
  16001 2 Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u yezdânî Himmetî Hicaz Hüsnü Sarıer
  14235 Hûdâ Rabbim Nebîm hakka Muhammed'dir Resûlullah İbrâhim Hakkı Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin
  14264 İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye Bekir Sıtkı Erdoğan Hicaz Amir Ateş
  14257 İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i Yûnûs Emre Hicaz _
  14260 İsm-i sübhan virdin mi var Yûnûs Emre Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin
  14274 Kâinâta ibtida vahdet şuûru eyledi senden südûr Bekir Sıtkı Sezgin Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin
  14283 Kerîm Allah Rahîm Allah... İbrâhim Hakkı Hicaz Sâdun Aksüt
  19169 Kuru dikende gül biter Yunus Emre Hicaz Korkut Samancı
  14291 Mâil oldum bahçesinde hurmaya Yûnûs Hicaz _
  16269 Maksad-ı âşıkların hikmet-i Yezdân olur Hâşim Hicaz Ahmet Özhan
  16017 Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa Hakkı Hicaz Hüseyin Sebilci
  14505 Mest ü hayrânım zâr ü giryânım Kuddûsî Hicaz _
  14651 Mevlâm aşkın meydanına yanmağa geldik Ümmî Sinan Hicaz Doğan Ergin
  14292 Mevlâ'm sana ersem diye aşka düşen pervâneyim Ali Ulvi Kurucu Hicaz Zeki Altun
  14301 Mevlâ'm sana ersem diye aşka düşen pervâneyim Ali Ulvi Kurucu Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin
  14322 Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni Şevkî Hicaz Hâfız Yusuf Efendi
  16244 Muharrem geldi can ağlar cinan ağlar cihan ağlar _ Hicaz Cüneyt Kosal
  15130 Muradımız birdir bizim gönlümüzde sevgi bulmak Hüsamettin Olgun Hicaz Erdinç Çelikkol
  14321 2 Müştâkım yâre yok mu bir çâre Visâli Hicaz Kenan Aşkî
  14507 2 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek Azîz M. Hüdâî Hz. Hicaz Cüneyt Kosal
  14327 Nice bir uyursun uyanmaz mısın Yûnûs Emre Hicaz _
  16028 N'idem ben bu gönül ile benim ile bir dem durmaz Yûnûs Emre Hicaz Zeki Atkoşar
  14508 N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm Hacı Bayram Velî Hicaz Erol Sayan
  16275 2 O bir gül dü soldurdular insafsızca saldırdılar Hüsâmettin Olgun Hicaz Erdinç Çelikkol
  14601 Ömrün bitirmiş vîrâne miyem Muzaffer Ozak Hicaz Abdullah El Ferec
  14339 Öyle bir mahbuba verdim gönlümü almak muhâl Kenan Rifâi Hicaz İ.Hümâyi Elçioğlu
  14573 Rûy-i siyâhım ile dergâhe Muhtar Efendi Hicaz Muhtar Efendi
  15127 Sen bir gönül eri isen yorulmaya ne hakkın var Hüsamettin Olgun Hicaz Erdinç Çelikkol
  9462 Senden gelen her derdi ben çileyi ülfet bilirim Mehmet Erbulan Hicaz Metin Everes
  18352 Severim ben seni candan içeri Yûnûs Emre Hicaz Alâeddin Yavaşça
  14357 Seyr ettim Muhammed'i doğmuş nûrlar içinde Yûnûs Emre Hicaz _
  16338 2 Susuzluktan kavrulmadan suyun kadri bilinir mi Vedîa Dereoğlu Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin
  14375 2 Şah iken lâhutta ey aşk ser-nigûn ettin beni Kenan Rifâi Hicaz Özcan Ergiydiren
  14385 Şehitlerin şer çeşmesi Yunus Emre Hicaz
  19979 2 Şeyhimin özünü severim sözünü Yunus Emre Hicaz Sadun Aksüt
  14376 Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu Yûnûs Emre Hicaz _
  19288 Tâ ezelden bir dönen var döndüren var mutlaka Yâsin Hatipoğlu Hicaz Erdinç Çelikkol
  16340 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Yûnûs (Âşık Yûnûs) Hicaz _
  16058 Urum'da Acem'de görmediğin gördü Yûnûs Emre Hicaz K.Mustafa İzzet Ef
  14525 Varsam bir âmile sorsam hâlimi Yûnûs Emre Hicaz Zeki Atkoşar
  14526 Vesvese-i ten güzeşt... M. Celâleddi-i Rûmî Hicaz Hüseyin Sâdettin Arel
  16262 Yâ Rab garîb ü bî-kesem senden meded Hakkı Hicaz Ali Aşkî Bey
  14590 Yâ Resûlallah bize gör n'itti asî ümmetin Seyfullah Nizamoğlu Hicaz Şikârîzade Ahmet Ef
  14432 Yâ vasî-el mâğfiret hâlime senden meded İbrâhim Hakkı Hicaz Zekâî Dede
  14439 Yâd-ı hayâl-i yâr ile gülzâre baktım ağladım Neyzen Tevfik Kolaylı Hicaz Cinuçen Tanrıkorur
  16264 Yandım kül oldum düşeli aşka Muzaffer Ozak Hicaz Aslan Hepgür
  11261 Ye berku şemi belliğ selemi Seyyîd Rifat Şemi Hicaz Zeki Altun
  15132 -2 Yetiş gönül bu kavgayı bir ulu dâvâya götür Enver Etik Hicaz Alâeddin Yavaşça
  16273 2 Yollar Sübhân'a gider Hayri Köroğlu Hicaz Erdinç Çelikkol
  16263 Yürük değirmenler gibi dönerler Yûnûs Emre Hicaz Kemâl Gürses
  HİCAZ AŞİRAN      
  16087 Bir şehre erişti yolum dört yanı düz meydan kamu Niyâzî-i Mısrî Hicaz Aşîran _
  HİCAZKÂR      
  14656 2 Allah demek Allah ne büyük lûtf-ı Hüda'dır Kenan Rifâî Hicazkâr Doğan Ergin
  16299 Biz bülbül-i lâhûtîyiz dost bağıdır gülşenimiz Zâtî Hicazkâr _
  9203 Sanma gayri râh olur Muzaffer Ozak Hicazkâr Zeki Altun
  19191 Sebil edip yıllarımı Sadık Atay Hicazkâr Bilge Özgen
  16045 Sultan-ı rüsûl şâh-ı mümeccedsin efendim Şeyh Gâlip Dede Hicazkâr Muzaffer Ozak
  16047 2 Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende canın duymasın Hakkı Hicazkâr Zekâî Dede
  HİSAR BUSELİK      
  19971 Âlem yüzüne saldı ziyâ âli Muhammed Seyyid Nesîmi Hisar Bûselik Sadun Aksüt
  19695 2 Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma Osman Hulûsi Ateş Hisar Bûselik Suat Yıldırım
  HÛZİ      
  14609 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre Hûzî _
  16179 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Mûsâ Dede Hûzî Cüneyt Kosal
  HÜSEYNİ AŞİRAN      
  16227 2 3 Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî Yahyâ Kemâl Beyatlı Hüs. Aşîran Rûhi Ayangil
  14315 2 Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Seyfullah Nizamoğlu Hüs. Aşîran _
  HÜSEYNİ BUSELİK      
  14222 Hatem-i zümre-i pirâna geldim Hacı Nedîm Bey Hüs. Bûselik Selâhattin Demirtaş
  14332 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek Azîz M.Hüdâî Hz. Hüs. Bûselik Doğan Ergin
  HÜSEYNİ KÜRDİ      
  16135 Pertev-i nûr-i Hüdâ'sın yâ Hüseyn-i nakşibend Emin Bey Hüs. Kürdî Abdülkâdir Töre
  HÜSEYNİ ZEMZEME      
  16128 Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n'eylerem Yûnûs Emre Hüs. Zemzeme Abdullah Efendi
  HÜSEYNİ AŞİRAN      
  14067 Bu hûlk ile ey kişi sen derviş olamazsın _ Hüs.Aşîran _
  14179 Ey Hûdâ ben eylerim çok masivaya iltifat Kuddûsî Hüs.Aşîran Ali Rızâ Şengel
  16125 Kıldan ince ve kılıçdan keskin ol şâhın yolu Niyâzî-i Mısrî Hüs.Aşîran Ali Şîrüganî
  HÜSEYNİ BUSELİK      
  14148 Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh Fahrî(Sünbülî) Hüs.Bûselik Ali Rızâ Şengel
  HÜSEYNİ      
  NOTA Bi ruh yâ aziz mısrek - Hüseyni -
  NOTA Tevhîd etsin dilimiz Şeyh Fahrettin Ef. Hüseyni Sefer Dal
  14451 Affet isyânım benim hâlim yaman Allahım Muzaffer Ozak Hüseynî Ahmet Özhan
  14592 Affet isyânım benim hâlim yaman Allah'ım Muzaffer Ozak Hüseynî _
  14657 Andelîb-i bâğ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ Kâmil Efendi Hüseynî Zekâî Dede
  14021 Arş takı meskenindir yâ Hüseyn ibn-i Ali Rif'at Bey Hüseynî Rif'at Bey
  14604 Âşık-ı yezdân der Allah Allah Kuddûsî Hüseynî _
  14605 Âşıkım cemâline yâ Muhammed Mustafa Muzaffer Ozak Hüseynî Aslan Hepgür
  14610 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre Hüseynî _
  16288 Aşkın meyine ben kana geldim Niyâzî-i Mısrî Hüseynî Hakan Alvan
  14613 Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Yûnûs Emre Hüseynî _
  20056 2 Baharın bir başka yazın bir başka Cumali Karataş Hüseynî A.Atilla Sütşurup
  16294 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede Hüseynî Hakan Alvan
  14040 Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Yûnûs Emre Hüseynî Doğan Ergin
  14039 Bir dertliyim derdim vardır Seyfullah Nizamoğlu Hüseynî Cüneyt Kosal
  14625 Bir mahşerdir kopup gelen Agâh Hüseynî Aslan Hepgür
  19292 Bu dünya hep yalan kanmam kapıldım ... Yâsin Hatipoğlu Hüseynî Erdinç Çelikkol
  14050 Bu mâtemde olan derd ile hicrâne devâ olmaz _ Hüseynî _
  14628 Bülbüller sazda güller niyazda Muzaffer Ozak Hüseynî Hüseyin Sebilci
  14084 Cân ü dilde hâne kıldın âkıbet İbrâhim Hakkı Hüseynî _
  14588 Canım kurban olsun senin yoluna Yûnûs Emre Hüseynî Zeki Altun
  16183 Cihan içre şâh eder Nûrî Hüseynî _
  14635 Çaldım melâmet tablanı _ Hüseynî _
  14096 Çün sana gönlüm müptelâ düştü Niyâzî-i Mısrî Hüseynî Hâfız Post
  19329 Dağı aşıp çölü geçipulaşalım Yûnuscana Sadık Atay Hüseynî Erdinç Çelikkol
  14116 Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Niyâzî-i Mısrî Hüseynî _
  12458 -2 Dervişlerin hırkasını..(Yûnûs'un yolunda aşka vardık) Tâhir Kutsi Makal Hüseynî İrfan Doğrusöz
  14117 Dil beytini pâk eden.. Nûrettin Cerrâhi Hüseynî _
  14139 Dost bağında açan gülde sevgi dolu Nedim Uçar Hüseynî Mümin Salman
  14679 Düşmüşem bir nâr-ı aşka tâ kıyâmet yanarım Şemsettin Akbulut Hüseynî Hediye Akbulut
  14680 Ehl-i hakka sıdkıla bel bağlayan âgâh olur _ Hüseynî Hüseyin Sebilci
  14169 Elden çıkardık mâhımız eflâke çıksın âhımız Azîz M. Hüdâî Hz. Hüseynî _
  14147 Ey dil bize ver bir haber Abdülehad Nûri Hüseynî M.İsmail Hakkı Bey
  16313 Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi Yûnûs Emre Hüseynî Muhammed Sıddık
  4091 Ey gonca-i bağ-ı safâ Hazmi Efendi Hüseynî Zeki Altun
  14152 Ey Nebiy-yi ahir-zaman Sefer Dal Hüseynî Zeki Altun
  14630 Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ İbrâhim Tennûrî Hüseynî Zeki Altun
  14181 Ey Vahid ü Ferdü's-Samed Azîz M. Hüdâî Hz. Hüseynî Cinuçen Tanrıkorur
  14205 Ganî Mevlâ'm nasîb etse varsam ağlayu ağlayu Yûnûs Hüseynî _
  16104 Gel gel yanalım âteş-i aşka Seyyîd Nesîmî Hüseynî _
  14208 2 Girdim aşkın denizine Yûnûs Emre Hüseynî Güldeniz Ekmen
  16113 Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah Abdülkadir Keçeoğlu Hüseynî Remzi Oktar
  14496 Hak şer'leri hayr eyler İbrâhim Hakkı Hüseynî Abdülkâdir Şehitoğlu
  14243 Hak'dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah Yûnûs Emre Hüseynî Güldeniz Ekmen
  14220 Hak'dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes Azîz M. Hüdâî Hz. Hüseynî Hâfız Post
  16320 Hakk'ı seven aşıkların eğlencesi tevhîd olur Niyâzî-i Mısrî Hüseynî _
  19874 2 Haktan inen şerbeti içdik Elhamdülillah Yunus Emre Hüseynî Yılmaz Pamukçu
  14221 Hayıf benim bunca geçen ömrüme Yûnûs Emre Hüseynî _
  16323 Her yeri hüsnün gülistan eylemiş Niyâzî-i Mısrî Hüseynî Haydar Akdemir
  16120 Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u yezdânî Himmetî Hüseynî _
  12502 İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye Bekir Sıtkı Erdoğan Hüseynî Erdinç Çelikkol
  14258 İdelim cevlan kılalım seyrân Yûnûs Emre Hüseynî Mustafa Efendi
  14265 İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ _ Hüseynî _
  16015 Kurretü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyn Arif Bey Hüseynî Bolâhenk Nûri Bey
  14503 Lûtf eyleyip bir gün nazar eylerse ger sultânımız Azîz M.Hüdâî Hz. Hüseynî _
  14312 Mahzen-i esrâr-ı şâh-ı Mürtezâ'sın yâ Hüseyn Arif Bey Hüseynî Hacı Arif Bey
  14318 Meded Allah sana sundum elimi Sinan Ümmî Hüseynî _
  16329 Mest ü hayrânım zâr ü giryânım Kuddûsî Hüseynî Muzaffer Ozak
  14323 2 Muhabbetin ocağında dost bağının kucağında Ömer Kalafat Hüseynî Erdinç Çelikkol
  16333 Nice isyânımızı afveden Allah'a şükür _ Hüseynî M. İsmail Hakkı Bey
  16032 2 Onsekizbin âlemde hayrân olan âşıklar Ahmet Yesevî Hüseynî Güldeniz Ekmen
  16036 2 Rabbim yâdı ulu yâddır Ahmet Yesevî Hüseynî Güldeniz Ekmen
  14352 Safha-i sadrında dâim âşıkın efkârı Hû Cemâl-i Halvetî Hüseynî Cihangirî Dede
  14576 Seni ben severim (Severim ben seni )candan içerû Yûnûs Emre Hüseynî _
  16042 Sensin bize bizden yakın Yûnûs Emre Hüseynî Mustafa Efendi
  14363 Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim Yûnûs Emre Hüseynî Güldeniz Ekmen
  20055 2 Sevdâyı aşkınla yandım efendim Ahmet Eski Hüseynî Refik Demirci
  12506 Süze süze öze vardık gönüldeki göze vardık Ayten Uğuralp Hüseynî Erdinç Çelikkol
  14380 Şah-ı iklim-i risalet doğduğu şebdir bu şeb Ulvî Hüseynî Rif'at Bey
  16339 Şeh-i iklîm-i hüsn-i mutlakın dîvânesiyim ben Elif Efendi Hüseynî Kâzım Bey
  16218 Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu Yûnûs Emre Hüseynî Zeki Atkoşar
  14578 Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu Yûnûs Emre Hüseynî _
  14397 -2 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Yûnûs Emre Hüseynî İbrâhim Halil Taşkent
  14404 Tedbirini terkeyle takdîr Hüdâ'nındır Şeyh Gâlip Dede Hüseynî _
  14411 Varsam bir âmile sorsam hâlimi Yûnûs Emre Hüseynî Kemâl Efendi
  14422 Yâ Rabbi şükür doğdu Muhammed _ Hüseynî _
  14583 Yine lûtfeyleyip müşerref oldum Eşrefoğlu Rûmî Hüseynî Hopçuoğlu Şâkir Ef.
  14435 2 Yine yüzünü gördüm yine yüreğim yandı Yûnûs Emre Hüseynî Güldeniz Ekmen
  16154 Yürük değirmenler gibi dönerler Yûnûs Emre Hüseynî Doğan Ergin
play 16155 Yüz sürüben geldik sana yâ Rabbenâ Cemâlî Hüseynî Remzi Oktar
  14445 Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz Muhyî Efendi Hüseynî _
  HÜZZAM      
  19972 Aşkın ile aşıklar yansın Yâ Resûlâllah Yunus Emre Hüzzam Sadun Aksüt
  18832 2 Ya ilâhi bize tevkini göster; amin Mehmet Akif Ersoy Hüzzam Sadettin Kaynak
  19974 Yüce sultânım derde dermânım Yunus Emre Hüzzam Sadun Aksüt
  14016 Aceb lûtfun seherinde Yûnûs Hüzzâm _
  14010 Alma tenden cânımı aman Allah'ım aman Yûnûs Emre Hüzzâm Sadettin Kaynak
  16290 2 Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi Sefer Dal (Muhibbî) Hüzzâm Aslan Hepgür
  14011 Ateş-i aşkınla yandım nûr-ı îmânım Ali Kenan Rifâi Hüzzâm Kenan Rifâî
  14006 Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadîm Nesîmî Hüzzâm _
  14614 Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır Seyfullah Nizamoğlu Hüzzâm Ahmet Özhan
  14060 Ben dervişim diyen kişi iş bu yola âr gerekmez Yûnûs Emre Hüzzâm Güldeniz Ekmen
  14058 Benim derdim yamandır kim bana hem-dert olur Kenan Rifâi Hüzzâm Kenan Rifâî
  14061 Bî-mekânım bu cihanda Yûnûs Emre Hüzzâm Cinuçen Tanrıkorur
  14087 Cihanda en büyük nîmet saadet yâ Resûlallah Hüseyin Vassaf Bey Hüzzâm İsmail Nısfet
  16090 2 Çıktım erik dalına anda yedim üzümü Yûnûs Emre Hüzzâm Şâhin Uçar
  14477 Derdin ne be-hey âşık bî-çâre neden oldun Şemseddîn Sivâsî Hüzzâm Sinan Efendi
  15693 Dile geldi yürekler Allah Allah diyerek Mücehher Gülçığ Hüzzâm Mücehher Gülçığ
  16307 Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı ferş üzre kadem Niyâzî-i Mısrî Hüzzâm Abdülkâdir Töre
play 14128 Düşeli aşkın bu canım iline Eşrefoğlu Rûmî Hüzzâm Yusuf Çelebi
  16312 Erenlerin sohbeti ele giresi değil Ümmî Sinan Hüzzâm _
  14164 Ey Allah'ım beni senden ayırma Eşrefoğlu Rûmî Hüzzâm Hulûsi Gökmen
  16099 Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa Müctebâ Hüzzâm Hüseyin Sebilci)
play 14160 Ey nübüvvet tahtının şâhı Habîb-i Kibriyâ Zekâî Efendi Hüzzâm Hacı Fâik Bey
  14165 Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın Mahmut Kemal Hüzzâm İsmail Nısfet
  14557 Ey saadet burcunun mahı Muhammed Mustafa Ahmet Efendi Hüzzâm Hüseyin Efendi
  18637 -2 Görmemiş çeşm-i felek hiç Mustafa Nafiz Irmak Hüzzâm Salih Suphi Soner
  14491 Gözüm ki kane boyandı Saffet Efendi Hüzzâm _
  16117 Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Yûnûs Emre Hüzzâm Şâhin Uçar
  14234 Hak eğer yardım murad eylerse biz âcizlere... Nûri Baş Hüzzâm Bekir Sıtkı Sezgin
  16321 Hâlik'im sensin ma'bûdum Allah _ Hüzzâm _
  14567 İlâhel âleminsin Rabb-i alâ _ Hüzzâm Zekâî Dede
  14275 Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden Arif Bey Hüzzâm Tan. Mehmet Bey
  14273 Kurratü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyn Arif Bey Hüzzâm Hacı Arif Bey
play 14298 Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ Adile Sultan Hüzzâm Hacı Fâik Bey
  16127 Mest ü hayrânım zâr ü giryânım Kuddûsî Hüzzâm Aslan Hepgür
  16331 Münkir terket nizayı _ Hüzzâm Hüsnü Sarıer
  16131 Ne durursun gâfil insan îmânın sorsalar gerek _ Hüzzâm Fehmi Tokay
  14510 Nûr-i Hak'dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa Hüseyin Top Hüzzâm Hasan Şanlıtürk
  14328 Nursun mahbûb-ı sübhânım Muhammed Mustafa Hüseyin Vassaf Bey Hüzzâm Kâzım Uz
  14338 Onsekizbin âlemin cümlesi bir içinde Yûnûs Emre Hüzzâm Merih Göksu
  16165 Ömrünün sermâyesin verme yele Hulûsi Ateş Hüzzâm S.Eyyûbi Işıksal
play 14347 Resûl-i müctebâ nesli Rifâi seyyîd Ahmed'dir Rızâ Kuddûsî Hüzzâm Ali Rızâ Bey
  16213 Sâlik meratip kat'eder tekrarı Hû yâ Hû ile Senâî Hüzzâm Ahmet Hatipoğlu
  14365 Seherde açılan güller nedendir.. Azîz M. Hüdâî Hz. Hüzzâm Cinuçen Tanrıkorur
  14355 Sordular pervâneye niçin böyle yanarsın Azîzî Hüzzâm Zeki Altun
  14351 Sürûşan raksederler cümle tehlîl-i ilâhide Nûri Hüzzâm Hâfız Osman Efend
  14519 Şâhım ali abaya erenlere aşkolsun Yusuf Fâhir Baba Hüzzâm Nezih Uzel
  17103 2 Topraktan insanı var ettiğine Sâmi Derintuna Hüzzâm Mustafa Erses
  14447 2 Ümmîdimiz şefaatidir nûr-i âlemin Memduh Cumhur Hüzzâm Cinuçen Tanrıkorur
  14581 Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler Hatâyî Hüzzâm Aslan Hepgür
  14431 Yâ Rab bu ne derttir derman bulunmaz Yûnûs Emre Hüzzâm Güldeniz Ekmen
  14426 Yâ sâhibe'l cemâlî ve yâ seyyîd-el beşer _ Hüzzâm Sadettin Kaynak
  14424 Yönelelim Allah'a Veysel Karâni gibi Ahmet Arıtürk Hüzzâm Bekir Sıtkı Sezgin
  18611 Yürü yürü yalan dünya Yunus Emre Hüzzâm Hüseyin Erbay
  16156 Zâlimler el vurup hep şimşîr-i can-rübâya Kâzım Paşa Hüzzâm Hüseyin Sebilci
  HÜZZAM-I CEDİD      
  14690 Göster bize rah-ı Hüdâ canlar sülük etsin sana _ Hüzzâm-ı Cedîd H. Sâdettin Arel
  IRAK      
  14015 Ab-ı tevhîd ile dilden mâsivâ nakşını yû Yahyâ Irak _
  14618 Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Yûnûs Emre Irak _
play 14632 Canım kurban olsun senin yoluna Yûnûs Emre Irak _
play 14319 Mahbûb-i Hüdâ zat-ı şeref-bâr-ı Muhammed Nazmî Irak Mustafa Efendi
  16243 Mâh-ı mâtem geldi yansın aşıkan kan ağlasın _ Irak Cüneyt Kosal
  16026 Mürg-i dil pervâz edip uçmak diler _ Irak H. Sâdettin Arel
  14428 Yâ Resûlallah bana sensin penâh Kenan Rifâi Irak İ.Hümâyi Elçioğlu
  14429 Yâ Resûl-i Fahr-i Alem seyyîd-i zât-ı sıfat _ Irak _
  ISFAHAN      
play 14538 Bir ilâhi devran olsun bu gece Kaimî Isfahan _
  14676 Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Niyâzî-i Mısrî Isfahan Osman Efendi
  14552 -2 Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa Müctebâ Isfahan Tahir Karagöz
  14563 Hak şer'leri hayr eyler İbrâhim Hakkı Isfahan Yakup Gören
play 14564 Hak yarattı âlemi aşkına Muhammed'in Yûnûs Emre Isfahan Hüseyin Sebilci
  14228 2 Hak yoluna girelim... Muzaffer Ozak Isfahan Erdinç Çelikkol
  14570 Kullarında yok sana lâyık meta' _ Isfahan Hüseyin Tolan
  14360 Sakın dünyâya aldanma Azîz M. Hüdâî Hz. Isfahan Zekâî Dede
play 14582 Yandım yakıldım ben nar-ı aşka Süleyman Efendi Isfahan Dede Efendi
  KARCIĞAR      
  14092 2 Cenâb-ı Pâkine lâyık amel yok Azîz M. Hüdâî Hz. Karcığar Cinuçen Tanrıkorur
  14621 Derd ü gamdan azâd et benim güzel Allah'ım Muzaffer Ozak Karcığar Hayâti Günyeli
  14249 Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler Resûlullah Azîz M.Hüdâî Hz. Karcığar Cinuçen Tanrıkorur
  14324 2 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek Azîz M. Hüdâî Hz. Karcığar Zeki Altun
  14390 Şu âlemde gerçek mîraç kalpde huzûr kâbede Hac Nedim Uçar Karcığar Erdinç Çelikkol
  KÛÇEK      
  14670 Biz hatm-i hâce ederiz Kâmil Efendi Kûçek Zekâî Dede
  KÜRDİ      
  16027 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek Azîz M. Hüdâî Hz. Kürdî _
  KÜRDİLİHİCAZKÂR      
  14589 Bilmem n'ideyim aşkın elinden Yûnûs Emre Kürdîli Hicazkâr Zeki Altun
  12775 2 3 4 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Yûnûs Emre Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül
  14190 Eğer aşkı seversen can olasın Yûnûs Emre Kürdîlî Hicazkâr Selâhattin İçli
  MAHUR      
  19575 Bu ne haşmet bu ne kudret Hamdi Özer Mâhur Suphi İdrisoğlu
  19973 Geldin geri gider misin elvedâ yâ şehr-i Ramazan Abdülehad Nûri Mâhur Sadun Aksüt
  14449 Aceb bu benim cânım âzâd olamı yâ Rab Yûnûs Mâhûr _
  14611 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre Mâhûr Selâhattin Erköse
play 14465 Ayırma beni senden yaradan Yûnûs Emre Mâhûr Hacı Ramazan
  16295 Ben gelmedim dava için benim işim sevgi için Yûnûs Emre Mâhûr Cemil Altınbilek
  1635 Bihamdillah ayân oldu bana Hû İsâ Mahvî Efendi Mâhûr Ahmet Hatipoğlu
  14669 Bir pâdişehe kul ol kim milki zâil olmaz ola Azîz M.Hüdâî Hz. Mâhûr M. İsmail Hakkı Bey
  14634 Çalap nurdan yaratmış canını Muhammed'in Yûnûs Emre Mâhûr Aslan Hepgür
  14138 Doğdu nûrun âleme verdi ziyâ İsmail Hakkı(Bursavî) Mâhûr _
  14119 Durmaz yanar vücûdum âh etmeyip n'ideyim Yûnûs Emre Mâhûr Zekâî Dede
  3996 Ey âşık-ı dîdâr ulu Yezdân'a gönül ver Ali Ulvi Kurucu Mâhûr Zeki Altun (Hâfız)
  14683 Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler Nakşî (Akkirmanî) Mâhûr _
  14216 Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler Yûnûs Emre Mâhûr Tâhir Karagöz
  16159 2 Geçip gitme eller gibi şu gönlümü yol eyleme Sâdık Atay Mâhûr Erdinç Çelikkol
play 14490 Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû Osman Şemsî Efendi Mâhûr Selâhattin Demirtaş
  14198 Gönül hayrân oluptur aşk elinden Yûnûs Emre Mâhûr _
  14692 Gül müdür bülbül müdür şol zâr ü efgân eyleyen Niyâzî-i Mısrî Mâhûr _
  14379 Şâh-ı iklîm-i risâlettir Muhammed Mustafa Selâmî Mâhûr Hacı Fâik Bey
  16057 Tûbânın dalları nurdan zeberced _ Mâhûr Yusuf Bey
  14410 Ulu Tanrı'm budur senden dileğim aman yâ Hû Hasan Tal'at Mâhûr Aka Gündüz Kutbay
  14533 Yar yüreğim yar gör ki neler var Yûnûs Emre Mâhûr _
  MÂYE      
  14612 Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka Abdülehad Nûri Mâye Cüneyt Kosal
  14381 Şâh Hüseyn'in firkatine ağlayan gelsin beri Fuâdî (Fuad Ef.-Şeyh) Mâye _
  MUHAYYER      
  14020 Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı Mehmet Emin Ef. Muhayyer Hüseyin Sebilci(Hâfız)
  14064 Biz âşık-ı şeydâyız müştâk-ı cemâliz biz Müştak Baba Muhayyer Cüneyt Kosal
  14088 Cemâlin hüsnüne canlar fedâdır yâ Resûlallah Taci Efendi Muhayyer Hüseyin Sebilci(Hâfız)
  14091 Cümle hüccâc ile giydik yine ihrâm-ı abâ Kuloğlu Muhayyer _
  12409 2 Geçti her anım günahla _ Muhayyer Zeki Altun (Hâfız)
  16124 2 İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk Yûnûs Emre Muhayyer S.Eyyûbi Işıksal
  16237 Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Seyfullah Nizamoğlu Muhayyer _
  14403 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Yûnûs Emre Muhayyer Güldeniz Ekmen
  MUHAYYER KÜRDİ      
  14019 Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Yûnûs Emre Muhayyer Kürdî Selâhattin Demirtaş
  14393 2 Şevkat nedir annemizden öğrendik E. Kılıç-Orhan Yüksel Muhayyer Kürdî Selâhattin İçli
  12677 -2 Veysel Karâni E. kılıç-Orhan Yüksel Muhayyer Kürdî Selâhattin İçli
  MUHAYYER SÜNBÜLE      
  16046 Allah u Rabb-i lâyezâl Sultan II.Mustafa Muhayyer Sünbüle Hüseyin Tolan (Hâfız)
  14263 İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ _ Muhayyer Sünbüle Ahmet Efendi(Hâfız)
  MÜSTEAR      
  16287 Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Yûnûs Emre Müstear Cemil Altınbilek
  14227 2 Hakk'ın metin kal'ası nûr burcunun bâlâsı Muzaffer Ozak (Aşkî) Müstear Erdinç Çelikkol
  14248 Her şeb terâvih taatı... Azîz M.Hüdâî Hz. Müstear _
  14350 Sevelim Hazret-i Mevlâna'yı Abdülbâki Dede Müstear Sâdettin Heper
  11920 Sevgi bağı Konya'da örün diyor Mevlâna Nedim Uçar Müstear Erdinç Çelikkol
  NEV'ESER      
  14077 Alem yüzüne saldı ziyâ Al-i Muhammed Seyyîd Nesîmî Nev 'eser Hüseyin Baba
play 14551 Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade Sezâî Nev 'eser Selâhattin Demirtaş
  NEVÂ      
  14460 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Yûnûs Emre Nevâ _
  14027 Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Yûnûs Emre Nevâ Murat Özkan (Hâfız)
  14607 Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek Muzaffer Ozak (Aşkî) Nevâ Erdinç Çelikkol
  12413 Ateş-i aşkınla yandır Tevfik Çapacıoğlu Nevâ Zeki Altun (Hâfız)
  14043 Ben dost ile dost olmuşam Yûnûs Emre Nevâ Cüneyt Kosal
  16085 Bilmek istersen seni sen seni bil sen seni Hacı Bayram Velî Nevâ Şâhin Uçar
  14624 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Mûsâ Dede(Neyzen) Nevâ _
  14044 Bir tahta yaratmışsın hâlim anda yazmışsın Yûnûs Emre Nevâ Hadi Bey
  14093 Can yine bülbül oldu Niyâzî-i Mısrî Nevâ _
  16279 Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut Mehmet Tûran Yarar Nevâ Akın Özkan
  14149 Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh Fahrî(Sünbülî) Nevâ _
  14223 2 Hakk'a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur Azmi Dede Nevâ Cüneyt Kosal
  14224 Hâlet ile bana bir hâl göründü Yûnûs Emre Nevâ Eyyûbi Mehmet Efendi
  14325 N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm Hacı Bayram Velî Nevâ _
  16049 Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Yûnûs Emre Nevâ _
  14412 Vakt-i seherde açıla perde Himmet Efendi(Kul) Nevâ Hâfız Post
  19736 Yâ Râb ne olur lûtfile cürmüm tükeneydi Yâsin Hatipoğlu Nevâ Erdinç Çelikkol
  14389 Şol gökleri kaldıranın N.y. Gençosmanoğlu Nevâ (Bayâtî) Cinuçen Tanrıkorur
  NEVÂ BUSELİK      
  14545 Cemâlin dîdeme daim ola nâzır ve hem manzûr Muhiddin Bey Nevâ Bûselik Kâzım Uz (Muâllim)
  16096 Evvel tevhîdi zikret sonra cürmünü fikret Vefa Efendi (Şeyh) Nevâ Bûselik Cüneyt Kosal
  NEVESER      
  16160 Bir gün erce gelendensin hâlim nice bilendensin Bahar Gökfiliz Neveser Erdinç Çelikkol
  16123 İsteyen yârin hâk eder varın Azîz M. Hüdâî Hz. Neveser _
  NİHÂVEND      
play 14558 Ah Ey sipihr-i gaddar vey tali-i sitemkâr Zekâî Efendi Nihâvend _
  14654 Alem-i dilde aceb kâşânemiz var bizim Sırrî (Şeyh) Nihâvend Hüseyin Sebilci(Hâfız)
  382 Allah'ı çok anmış kulun Nûri Baş Nihâvend Zeki Altun (Hâfız)
  14462 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre Nihâvend Doğan Ergin
  19969 2 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Neyzen Musa Dede Nihâvend Sadun Aksüt
  14468 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Mûsâ Dede(Neyzen) Nihâvend Sâdun Aksüt
  16240 Biz söyleriz söyleriz Lâ ilâhe illallah Cüneyt Kosal Nihâvend Cüneyt Kosal
  14471 Bu aşk bir bahr-i ummandır Seyfullah Nizamoğlu Nihâvend Hâdi Bey(Yeniköylü)
play 14540 Bu gece yâri gördüm şükür Elhamdülillâh Muzaffer Ozak Nihâvend Zeki Altun (Hâfız)
play 14085 Cürmüme yoktur nihâyet el meded yâ Rabbenâ _ Nihâvend Asım Molla
  3964 Etti kalb-i mürîdi nûrânî Abdülhay (18.yy) Nihâvend Ahmet Hatipoğlu
  4107 Ey gönül bakma cihâne Keramî Nihâvend Zeki Altun (Hâfız)
  14259 İçti gönlüm aşk meyinden çerâğ oldum yandım Allah Hayâti Günyeli Nihâvend Hayâti Günyeli
  19933 Mevlâm sahralar yaratmış çöller ayrı ayrı Yılmaz Çiçek Nihâvend Turgut Tokaç
  16217 Şeyhimin illeri uzaktır yolları Yûnûs Emre Nihâvend Doğan Ergin
  NİKRİZ      
  14024 2 Arşda gökte her yerde dermân olur her derde Muzaffer Ozak (Aşkî) Nikrîz Aslan Hepgür
  14606 Âşıklar sadıklar işitmiş olun Azîz M.Hüdâî Hz. Nikrîz Ahmet Irsoy .
  14663 Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Yûnûs Emre Nikrîz Zeki Atkoşar
  16277 Bulanlar Hakk'ı buldu buldular can içinde Fethullah Gülen Nikrîz Mümin Salman
  14068 Bunda gelen eğer pir ü civandır Azîz M.Hüdâî Hz. Nikrîz Cinuçen Tanrıkorur
  16242 2 Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar Yûnûs Emre Nikrîz Cüneyt Kosal
  14675 Dervişlik baştadır tac'da değildir Yûnûs Emre Nikrîz Ali Rızâ Şengel .
  14129 Devrân içinde durdum nurlar içinde gördüm Muzaffer Ozak (Aşkî) Nikrîz Kemâl Batanay
  16241 Ey âşıkan ey âşıkan hâl ile gevher bulmuşam Âşık Paşa Nikrîz Cüneyt Kosal
  16101 Ey hakîkat erenleri dost elinin rehberleri Mehmet Muhyittin Nikrîz Dede Efendi
  16195 Ey kardeş yolcuyuz hazırlansana Muzaffer Ozak (Aşkî) Nikrîz Muzaffer Ozak.
  14200 Gece gündüz zikrimiz Lâ İlâhe İllâllah Muzaffer Ozak (Aşkî) Nikrîz Erdinç Çelikkol
play 14236 Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Yûnûs Emre Nikrîz Ahmet Hatipoğlu
  16121 Hüdâ davet eder elhamdülillah Niyâzî-i Mısrî Nikrîz S.Eyyûbi Işıksal
  14268 İnâyet sensin yâ Resûlallah meded senden Sefer Dal (Muhibbî) Nikrîz Cüneyt Kosal
  14261 İstediğimi buldum eşkere can içinde Yûnûs Emre Nikrîz Muammer Dede.
  14591 İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu Yûnûs Emre Nikrîz İsmail Demirkıran
  19737 Kemâle ermek için ne mi gerek can yârenim Hüsamettin Olgun Nikrîz Erdinç Çelikkol
  14306 Mestâne-i aşkım ben ayamadım Hakkî Nikrîz Zekâî Dede
  19313 Yâ Rab beni aşkınla perişân edecek mihneti ver Yâsin Hatipoğlu Nikrîz Erdinç Çelikkol
  19967 Zikrullahın zâkiri sensin Yâ Resûlallah Muhibbî Sefer Efendi Nikrîz Sadun Aksüt
  NİŞÂBUR      
  14173 Ey şehid-i Kerbelâ'ya ağlayan Hasan Sezâi Efendi Nişâbur Sâlihzâde(Edirneli)
  16126 Meded Allah sana sundum elimi Sinan Ümmî Nişâbur Cüneyt Kosal
  NİŞABUREK      
  16097 Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade Sezâî Nişâburek Cüneyt Kosal
  NÜHÜFT      
play 14484 Ey Hakk'a tâlib olan tevhîde gel Muzaffer Ozak (Aşkî) Nühüft Selâhattin Demirtaş
play 14515 2 Sensin Hakk'ın Habîbi Muhammed'sin efendim Sefer Dal (Muhibbî) Nühüft Cüneyt Kosal
  PENÇHÂH      
play 16106 Gel sürelim dem Hû diyelim Hû Kuddûsî Pençgâh _
play 14434 Yine teşrîf etti hilâl-i Recep... _ Pençgâh _
  RAST      
  14452 Akan çeşme durulur mu _ Rast Rüştü Eriç
  14655 Alemi ihâtâ kıldı ateşiyle âhımız _ Rast Hüseyin Sebilci.
  14598 Allah diyelim daim Mevlâ görelim n'eyler Yûnûs Emre Rast Fehmi Tokay
  505 Arayu arayu bulam izini Yûnûs Emre Rast Halûk Pura
  19966 Aşkın habîbim bizleri yaksın Muhibbî Sefer Efendi Rast Sadun Aksüt
  14028 Aşkınla cihan beste lûtfeyle inâyet kıl Abdülehad Nûri (Şeyh) Rast Hasan Efendi
  14078 Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir Azîz M. Hüdâî Hz. Rast Hüseyin Sebilci
  17771 Ben ham idim olgunlaştım Mehmet Reis Rast Sadettin Çevik
  16296 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Mûsâ Dede(Neyzen) Rast Kemâl Gürses
  16300 Biz günahkâr kullarız Tanrı'm bizi bağışla Rıdvan Tandoğan Rast Rıdvan Tandoğan
  14051 Bu dervişlik yoluna sıdk ile gelen gelsin Eşrefoğlu Rûmî Rast Bekir Sıtkı Sezgin
  2777 Canlar canını buldum bu canım yağma olsun Yûnûs Emre Rast İsmail Ötenkaya
  2807 Cem olmuş dervişleri Eşrefoğlu Rûmî Rast Zeki Altun (Hâfız)
  19030 Cihandan göç ederim Yâ Kerim Allah Kerim ? Rast Sadettin Kaynak
  16303 2 Çekme gam destgîrdir Allah Şeyh Gâlip Dede Rast S.Eyyûbi Işıksal
  14109 Çünki bildin(bildik) mü'minin kalbinde Beytullah var Nesîmi Rast Şeyhülislâm Es'ad Ef
  12449 Dağı taşı düz eder Mustafa Piranoğlu Rast Nihat Adlim
  16305 Devran bu devran seyran bu seyran Sırrî Efendi (Üsküp'lü) Rast Sadettin Rifâî Efendi
  14123 Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Niyâzî-i Mısrî Rast Zâkir Ahmet Ef
  14133 Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet'ten bu şeb _ Rast Lâtif Ağa
  14479 -2 Doğmazdı kalbe îman Ali Ulvi Kurucu Rast Sadettin Kaynak
play 14480 -2 Erler demine destur alalım Tâhsîne Hanım Rast Tâhsîne Hanım
  14168 Estağfirullah'el azîm murâînin işlerine Seyfullah Nizamoğlu Rast Şikârîzade Ahmet Ef
  14188 Evvel Allah âdını yâd edelim _ Rast Münir Nûrettin Selçuk
  14172 Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade Sezâî Rast Sâdık Efendi
  14553 Ey dillere cân ü hayat bahşeyleyen şahım yetiş İrşâdî Rast _
  13352 -2 Ey gülleri handân eden bülbülleri nâlân eden Azîz M. Hüdâî Hz. Rast S.Eyyûbi Işıksal
play 14594 Ey güzellerden güzel rûhum Resûl-i Kibriyâ T.Hayrullah Efendi Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız)
  14555 Ey Hûda'dan lûtf u ihsan isteyen Abdurrahman Efendi Rast Kâni Karaca
  14150 Ey rahmeti bol padişâh cürmüm ile geldim sana Kuddûsî Rast _
  14684 Fazlın ile yâ Rabbenâ kaldır kuvamızdan kesel Hasan Efendi Rast Hasan Efendi
  4438 Feyizler akseder binbir hitâb-ı mânevisinden Nûri Baş Rast Zeki Altun (Hâfız)
  14685 Gaflet uykusunda yatar uyanmaz Genç Abdal Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız)
  16318 Gerçek aşıklara salâ denildi Emir Sultan Rast Tacettin Hayrullah Ef
  16112 Göklerden son ilâm Allah bir bir islâm Necip Fazıl Kısakürek Rast Yılmaz Pakalınlar
  14212 Gül yüzünü rüyâmızda görelim yâ Resûlallah Hacı Kişi (Konyalı) Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız)
  14225 2 Hak sûretidir âlem-i imkân ile Adem Kenan Rifâi Rast Yusuf Ömürlü
  16118 Hakk'a âşık olanlar zikrullahdan kaçar mı Mehmet Muhyittin Rast Ali Şîrüganî (Dede)
  16283 Hakk'a giden erenler pür-nûr olur gelirler Nil Ergül Rast Nil Ergül
  14244 Hakk'ın metin kal'ası nûr burcunun bâlâsı Muzaffer Ozak Rast Hüseyin Tolan (Hâfız)
  16322 Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân _ Rast Erdinç Çelikkol
  14246 Hep fesat işlerime estâğfirullah tövbe Eşrefoğlu Rûmî Rast _
  6309 Her nefeste her yerde... Turhan Toper Rast Turhan Toper
  18294 İftardaki naz Allah'a niyaz bir anlatılmaz Bestâmi Yazgan Rast Fâruk Şâhin
  16461 İkilik yok birlik var yalnız bunda dirlik var O.Seyfi Orhon Rast Remzi Oktar
  14569 İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir Yûnûs Emre Rast Tahir Karagöz
  14269 İntisâbım tâ ezeldendir cenâb-ı Ahmed'e Sâdî Bey Rast Sâdî Bey
  14189 İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu Yûnûs Emre Rast _
  14498 Kâbe'nin yolları bölük bölüktür Yûnûs Emre Rast _
  15135 -2 Kendi hüsnün vechi dilberden hüveyda kıldı aşk İbrâhim Hakkı Rast Alâeddin Yavaşça
  19289 Kudretinden şüphe yok bir damladan Âdem doğar Yâsin Hatipoğlu Rast Erdinç Çelikkol
  14135 Lâ fâile illâllah lâ mevcûde illâllah Zeki Zakir Asım Efendi Rast Mehmet Efendi(Zâkir)
  14320 Meded yâ Gavsü'l Azâm Muzaffer Ozak (Aşkî) Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız)
  16021 2 Medhini oku yâre koymaya seni nâre Azîz M. Hüdâî Hz. Rast Aslan Hepgür
  14302 -2 Men şüdem bende-i Rûmî-i hakîkat gû Nedim Ökmen Rast İsmail Baha Sürelsan
  16022 Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Seyfullah Nizamoğlu Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız)
  16209 Mûsâ'nın Tûr'u hakkı'çün _ Rast _
  14333 Nedir derdin senin bu mâtemin ne Şâkir Efendi Rast Şerif Efendi (Bursalı)
  14334 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek Azîz Mah: Hüdâî Hz. Rast Amir Ateş
  8454 Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi Zîver Paşa Rast Zeki Altun (Hâfız)
  14512 Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan ey gözlerim Yûnûs Emre Rast Ahmet Ağa(Küçük)
  16336 Sarmış matem buraları saz benizli ovaları _ Rast M.İsmail Hakkı Bey
  9430 Sen sen değilsin _ Rast Halûk Pura
  19968 Sende doğmuştur Muhammed Mustafâ Abdülahad Nûri Rast Sadun Aksüt
  14517 Solmadan bağın geçmeden çağın İsmail Hakkı(Bursavî) Rast Cüneyt Kosal
  14386 Şâh Hüseyn'in firkatine ağlayan gelsin beri Fuâdî (Fuad Ef.-Şeyh) Rast _
  15515 Şehirlerin mükerremi Mekke şehri selâm sana Ahmet Cesur Rast Mümin Salman
  12111 -2 Şu dünyâyı taş topraktan sanıyorsan aldanırsın Samim Arıksoy Rast Erol Sayan
  14396 Tanrımız tek bir ilâh yok bize başka penâh _ Rast _
  10614 2 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Yûnûs Emre Rast Hüseyin Erbay
  14402 Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllâllah yâ Allah Kâmil Efendi (Şeyh) Rast Zekâî Dede
  18829 Türbe-i ravza-i sultan-ı risalettir bu Neccarzâde Rıza Ef. Rast Sadettin Kaynak
  16060 Uyan behey gâfil hâb-ı gafletten Derviş Himmet Rast H. Tâcettin Efendi
  14430 Yâ Resûlallah şefaat eyle Allah aşkına _ Rast Zekâî Dede
  14419 Yâ Resûlallah yâ mahbûb-i Rabb'il-âlemin Kenan Rifâi Rast Kenan Rifâî
  RAST- CEDİD      
  16086 Bir merd-i Hakk'ı bul intisâb et _ Rast-ı Cedîd Lâtif Ağa
  REHÂVİ      
  14631 Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı Mehmet Emin Efendi Rehâvî İ.Hümâyi Elçioğlu
  14226 Her ne kim kişi severse ol ana mâbûd olur Kuddûsî Rehâvî Ali Rızâ Şengel
  SABÂ      
  14527 A sultânım sen vâr iken Yûnûs Emre Sabâ _
play 14653 Ağla gözüm ağla gülmezem ayrık Yûnûs Emre Sabâ _
  14005 Allah Vâhid lâyezâl Mûsa Dede (Neyzen) Sabâ _
  14603 Arzum senin cemâlinde aşkın bendedir Allah'ım Zeynep Hanım Sabâ Hüseyin Sebilci
  644 Aşk bağına girsen eğer Ali Ulvi Kurucu Sabâ Zeki Altun
  11948 -2 Ben bu meclislerde hayretler gördüm Yûnûs Emre Sabâ Rüştü Eriç
  14467 Bihâmdillah derim Allah Şems-i Tebrizî Sabâ _
  14622 Bihâmdillah ki islâmım delîlim Mustafa geldi Seyfî Sabâ _
  16229 Biz ümmet-i Muhammed'e merhamet kıl yâ Rabbenâ Alvar'lı Efe (Lütfî) Sabâ Ahmet Şâhin
  14541 Buldu hep derdine dermanını canlar bu gece Ali Ulvi Kurucu Sabâ Amir Ateş
  14627 Bülbül ten kafesinde gül kokar nefesinde Yûnûs Emre Sabâ _
  14104 Çağırdı beni uykuda bir hâtif-i esrâr Nevruz Sabâ Zekâi Efendi
  14120 Derdimin dermânı sensin yüce sultânım meded Mehmet Muhyittin Sabâ Rûşen Efendi
  19734 Ey bâd-ı sabâ ravza'yla kucaklaş ne olur Yâsin Hatipoğlu Sabâ Erdinç Çelikkol
  14648 Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa Müctebâ Sabâ Şâkir Efendi (Hâfız)
  4155 Ey Hûda'dan lûtf u ihsan isteyen Abdurrahman Efendi Sabâ Turhan Toper
  14556 Ey mihr-i la-yezalin mehtab-ı müsteniri H. Sîret Özsever Sabâ Sefer Dal (Muhibbî)
  14151 Ey Resûl-i mir'at-i Hak uşşâka mevlîdin sebak _ Sabâ Rıfat Bey(Sermüezzin)
  14209 Git ey akan gözyaşım git o cânânıma söyle M.Celâleddi-i Rûmî Sabâ Münir Nûrettin Selçuk
  12419 Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah Abdülkadir Keçeoğlu Sabâ Zeki Altun (Hâfız)
  16115 Göster cemâlin şem'ini yansın od'a pervâneler Şemseddîn Sivâsî Sabâ S.Eyyûbi Işıksal
  14239 Habîbullah cihâne can değil mi Abdülehad Nûri Sabâ İsmail Dede Efendi
  14253 Hak'dan gelen şerbeti içtik Elhamdülillah Yûnûs Emre Sabâ Merih Göksu
  14492 Hakk'ın cemâlin gözleyen Hû demesin ya ne desin Abdullah Efendi(Hilmî) Sabâ Cüneyt Kosal
  6033 Hasretin ciğerim biryân eyledi Dedemoğlu Sabâ Ahmet Hatipoğlu
  16006 İsm-i sübhan virdin mi var Yûnûs Emre Sabâ _
  12711 Kudûmun rahmet-i zevk-i safâdır Azîz M.Hüdâî Hz. Sabâ Erdinç Çelikkol
  16019 Meded kıl derdime dermânım Allah Yûnûs Emre Sabâ Ahmet Özhan
  14297 Mefâtih-ül Hüdâ oldu hilâlin yâ Resûlallah Hasan Kenzî Efendi Sabâ _
  16164 Merhabâ ey ruhları şâdân eden Ramazân _ Sabâ Erdinç Çelikkol
  14308 Merhabâ yâ merhabâ sad merhabâ yâ merhabâ _ Sabâ M. İsmail Hakkı Bey
  14296 Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni Şevkî Sabâ Ahmet Irsoy
  18707 Mücellâ eyle dil Mehmet Kemeroğlu Sabâ Mehmet Kemeroğlu
  16029 Ne derviş ne de pîrim Muzaffer Ozak Sabâ Necdet Tanlak
  15134 Ne devlettir ki dildârım sen oldun İbrâhim Hak Sabâ Alâeddin Yavaşça
  14330 Nûr ile doldu yine kevn ü mekân Azîz M. Hüdâî Hz. Sabâ _
  14336 Olmayıcak senden atâ kul n'eylesin yâ Rabbenâ Azîz M.Hüdâî Hz. Sabâ Dede Efendi
  16033 2 Ömrüm sona erende ne yaparım Allah'ım Ahmet Yesevî Sabâ Güldeniz Ekmen
  16037 Rifâî'nin misli yoktur _ Sabâ _
  16041 Seher vakti esen yeller baharda açılan güller Ayşe Feyzioğlu Sabâ Amir Ateş
  9615 Senin nûrun gönüllere çerağdır yâ Resûlallah _ Sabâ Nihat Adlim
  14516 Seyr eyleyip yandım meh cemâline Fehmî Sabâ Hüseyin Sebilci
  14370 Solmayacak gülüm sende Râfet Kıral Sabâ Mümin Salman
  14522 Şûrîde vü şeydâ kılan yârin cemâlidir beni Yûnûs Emre Sabâ Nesib Efendi
  10947 Varsın birsin Allah'ım (Kanon) İ.Alî Sabâ H. Sâdettin Arel
  14413 Vere mi derd-i sanem derdime derman vere mi Fuzûlî (Fazlı efendi?) Sabâ _
  16157 Zuhûrun bais-i halk-ı cihandır yâ Resûlallah Nâci Sıral Sabâ Fehmi Tokay
  SABÂ BUSELİK      
  16278 Yâ İlâhî gafletim çok haksızım hak sendedir Mehmet Tûran Yarar Sabâ Bûselik Akın Özkan
  SABÂ KÜRDİ      
  14697 Hakk'a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur Azmi Dede Sabâ Kürdî Veysel Dalsaldı
  SABÂ ZEMZEME      
  14546 Çeşm-i rûhum (Mürg-i rûhum) görmek ister Mehmet Emin Efendi Sabâ Zemzeme Süleyman Erguner
  14587 Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime Ali Ulvi Kurucu Sabâ Zemzeme Zeki Altun (Hâfız)
  16098 Ey beni aşk ateşiyle yandıran Abdülehad Nûri Sabâ Zemzeme Sefer Dal (Muhibbî)
  14314 Merhabâ ey sevgili mâh-ı mübârek merhabâ _ Sabâ Zemzeme M. İsmail Hakkı Bey
  SÂZKÂR      
  16105 Gel gel yanalım âteş-i aşka Seyyîd Nesîmî Sâzkâr _
  SEGÂH      
  14013 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Yûnûs Emre Segâh _
  14029 Açılsın ellerimiz Allah diyelim Allah Mehmet Çavuş Segâh Rüştü Eriç
  16168 Alâda bir servi bitmiş _ Segâh Mustafa Düzgünman
  19480 Allah Allah hak bir Allah lâ ilâhe illahlah Sabahattin Hizmetli Segâh Sabahattin Hizmetli
play 14012 Allah bize lûtfetti şükür elhamdulillâh Bağdâdî Segâh _
  14454 Allah Hû Allah Lâ İlâhe İllâllah _ Segâh _
  16173 Allah yâ Dâim Allah yâ Bâkî _ Segâh _
  15128 Anladım ki tek aşk varmış o da senin aşkın Rabbim İsmet Bora Binatlı Segâh Erdal Şâhin
  14602 Araya araya bulsam izini Yûnûs Emre Segâh _
  16177 Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Yûnûs Emre Segâh Yâkup Gören
  19577 Aşkın çok güzel ver Allahım ver Hamdi Özer Segâh Suphi İdrisoğlu
  14463 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre Segâh _
  16079 Aşkınla ışıldadım yüceldim hem de M.Celâleddi-i Rûmî Segâh Güldeniz Ekmen
  16178 Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost Niyâzî-i Mısrî Segâh Ahmet Özhan
  14466 Baş açık sîne üryan Metin Demirel Segâh Nejat Tezcan
  14046 Ben bu aşka dûş oldum _ Segâh _
  12715 Ben dost ile dost olmuşam Yûnûs Emre Segâh Halil İbrâhim Taşkent
  14617 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre Segâh _
  14045 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre Segâh Hâlis Efendi
  1464 Bilmem n'ideyim aşkın elinden Yûnûs Emre Segâh Mümin Salman
  14063 Bir şâha kul olmak gerek Yûnûs Emre Segâh Güldeniz Ekmen
  16282 2 Boşa cihanı dolanma gel âdeme bil âdemi Zeynel Usul Segâh İlker Günçer
  14539 Bu aşk bir bahr-i ummandır Seyfullah Nizamoğlu Segâh _
  17014 Bu karanlık ne zaman kullara âyân olacak Ahmet Uzel Segâh Ahmet Uzel
  15129 -2 Bu selâmın hecesi Besmeledir ilk sesi Zerrin Erdem Segâh Mustafa Malay
  16170 Büyüklenme insanoğlu ölmemeye çâre var mı Nacî Segâh İsmâil Demirkıran
  14542 Canım kurban olsun senin yoluna Yûnûs Emre Segâh Amir Ateş
  14544 Cânımın cânı efendim nûr-i kur'anım benim Hüseyin Top Segâh Kâni Karaca
  17998 2 Cansızlar bile gelerek dile hâl lisan ile diyor Allah bir Hamdi Özer Segâh Pınar Köksal
  14673 2 Cehennem ağlayıp yalvaracak Allah'ına Ahmet Yesevî Segâh Güldeniz Ekmen
  16181 Cemâlin nûrunu âşıklarına kerem eyle Abdülehad Nûri Segâh Aslan Hepgür
  16184 Cümle kuşlar uyanmadan uyan vakt-i seher oldu Yûnûs Emre Segâh Sefer Dal (Muhibbî)
  14134 Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Nasûhi Efendi Segâh İbrâhim Ağa
  14121 Derviş bağrı taş gerek Yûnûs Emre Segâh Süleyman Erguner
  16186 Derviş olan kişiler deli olagan olur Yûnûs Emre Segâh _
  14640 Dervişlik baştadır tac'da değildir Yûnûs Emre Segâh Ahmet Efendi )
  14373 Dinle sözümü sana direm özge edadır _ Segâh _
  14122 Doğmuştu o gül bir gecenin nur şafağında Nûri Baş Segâh Zeki Altun (Hâfız)
  14549 Dolap niçin inilersin Yûnûs Emre Segâh Selâhattin Gürer
  3790 Ekinini biçtiğimiz sularını içtiğimiz Erol Martal Segâh Fâruk Şâhin
  14159 Ey Allah'ım beni senden ayırma Eşrefoğlu Rûmî Segâh Ahmet Efendi
  14566 Ey âşık-ı dildâde Sezâî Segâh _
  14554 Ey gafil uyan rıhlet-i nâ-gâhı unutma Şemseddîn Sivâsî Segâh Ali Şîrüganî (Dede)
  14201 Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler Yûnûs Emre Segâh Bekir Sıtkı Sezgin
  14204 Ganî Mevlâ'm nasîb etse varsam ağlayu ağlayu Yûnûs Segâh _
  14206 2 Geldik aşkın diyârına yaşamak bir bahâne Güldeniz Ekmen Segâh Güldeniz Ekmen
  16202 Gelin gidelim Allah yoluna Yûnûs Emre Segâh Nûri Sesören
  14688 Gir semâya zikr ile gel yâna yâna Niyâzî-i Mısrî Segâh S.Eyyûbi Işıksal
  14203 Gönül hayrân oluptur aşk elinden Yûnûs Emre Segâh _
  14561 Gönül hep sendedir Elhamdülillâh İbrâhim Hakkı Segâh Amir Ateş
  14229 Hak şer'leri hayr eyler İbrâhim Hakkı Segâh Ahmet Irsoy
  5924 Hak'dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah Yûnûs Emre Segâh Halûk Pura
  12417 2 3 4 5 Hayırlısı Veys'dir tâbiinlerin Ahmet Arıtürk Segâh Avni Anıl
  16239 Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım Yûnûs Emre Segâh _
  19735 Her sesin bir aksi vardır hoş sadâmız kalsa bâri Yâsin Hatipoğlu Segâh Erdinç Çelikkol
  16925 Her var olan aslını övdü dilberin cemâlinden Cenap Başman Segâh Suphi İdrisoğlu
  16163 2 İmân ile kapımı çal dile benden ne dilersen Turgut Yarkent Segâh Erdinç Çelikkol
  14455 İSM-İ AZAM DUASI (Allahümme Lâ İlâhe İllâllah Hû) _ Segâh Ümit Gürelman
  6748 İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu Yûnûs Emre Segâh Halil İbrâhim Taşkent
  6758 İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk Yûnûs Emre Segâh İsmail Ötenkaya
  14499 -2 Kime gönül verir isem benim ile yâr olmadı Yûnûs Emre Segâh Osman Nûri Özpekel
  14277 Kime gönül verir isem benim ile yâr olmadı Yûnûs Emre Segâh Güldeniz Ekmen
  13185 -2 Kırlangıçlar yuva yapmış yükseğe Tülây Arıcı Segâh Tülây Arıcı
  16014 Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi Şâhika Segâh Sadettin Kaynak
  12420 -2 Meded Allah sana sundum elimi Sinan Ümmî Segâh Zeki Altun (Hâfız)
  14300 Müştâk-ı dilim mahbûb-i sübhan Hüseyn'e _ Segâh _
  16040 Sakın terk-i edepten kûy-i mahbûb-i Hüdâ'dır bu Nâbi (Urfa'lı) Segâh Amir Ateş
  19314 Sebîl edip yıllarımıverdim Yûnus Yûnus diye Sadık Atay Segâh Erdinç Çelikkol
  14574 Semâveri kurduk düze _ Segâh Tahir Karagöz
  15122 Sen sâhib-i bürhansın yâ Hazret-i Mevlânâ Mithat Sertoğlu Segâh Süleyman Erguner
play 14354 Server-i ser bülendimiz hazret-i pîr efendimiz Sâdî Bey Segâh Ebu'l Hâmis Mehmet Ef
play 16043 Sevdim seni mabuduma cânân diye sevdim _ Segâh _
  16140 Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır Yûnûs Emre Segâh Hüseyin Sebilci
  14359 Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır Yûnûs Emre Segâh _ (Tâhir Karagöz)
  14384 Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu Yûnûs Emre Segâh _
  14391 Şol dem görem dîdârını dîvâneyem Şems-i Hudâ Segâh Erol Başara
  16143 Taş atanlara da yok intikamın Hâdî Segâh Hüseyin Sebilci
  14395 Tende cânım canda cânânımdır Allah Hû diyen Niyâzî-i Mısrî Segâh Dinçer Dalkılıç
  16061 Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu Yûnûs Emre Segâh Muzaffer Ozak
  16219 Yâ Allah yâ Allah el Hâdî el Nâfî el Mânî el Câmî _ Segâh _
  17158 Yâ ilâhî gaflet ettim haksızım hak sendedir M. Tûran Yarar Segâh Faruk Şâhin
  19762 Yâ Rabbenâ hayreyle Muhammed'e yâr eyle Yunus Emre Segâh Hasan Şanlıtürk
  18448 Yaktın bizi gül goncası bülbül sana ben hârına yandım Yâsin Hatipoğlu Segâh Yılmaz Karakoyunlu
  14230 Zâhidlere karşı bu dem dönsün bizim devrânımız _ Segâh _
  SULTÂNİ YEGÂH      
  16310 Edelim cevlan kılalım seyrân Yûnûs Emre Sultânî Yegâh Erol Başara
  14161 2 El-meded ey Fahr-i Alem rahmeten l'il âlemin Atıf Efendi Sultânî Yegâh Kemâl Tezergil
  16116 Habîbullah cihâne can değil mi Abdülehad Nûri Sultânî Yegâh Ahmed Muhtar Gölge
  12719 -2 Her dilde onun adı her canda onun yâdı İbrâhim Hakkı Sultânî Yegâh Selâhattin İçli
  14346 Rûhum sana âşık sana hayrandır efendim Ali Ulvi Kurucu Sultânî Yegâh Mahmut Bilki
  14372 Sen sanmadığın yerde birden açıla perde Yûnûs Emre Sultânî Yegâh Selâhattin İçli
  14407 2 3 4 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Yûnûs Emre Sultânî Yegâh Selâhattin İçli
  SÛZİDİL      
  14001 Ateş nezened der dil-i mâ illâ Hû M. Celâleddi-i Rûmî Sûzidil Selâhattin Demirtaş
  15694 Bırakdık sîvayı gedâ-yı mânâyız Nejat Tezcan Sûzidil Sadun Aksüt
  14547 Derûnum ateş-i aşkınla yandır yâ Resûlallah Sezâî Sûzidil Doğan Ergin
  14185 Ey derde dermân dermânım Allah _ Sûzidil Dede Efendi
  14186 2 Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını Niyâzî-i Mısrî Sûzidil Dede Efendi
  14140 Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ İbrâhim Tennûrî Sûzidil Selâhattin Demirtaş
  14689 Gördükte o rûy üstüne ol hâl-i siyahı Hasan Nazif Dede Sûzidil Hâşim Bey (Hacı)
  16007 İsteyen yârin hâk ider varın Azîz M. Hüdâî Hz. Sûzidil _
  16030 Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur Azîz M.Hüdâî Hz. Sûzidil Veysel Dalsaldı
  14392 Şehâ bu benliği bâzâr-ı aşkda senden aldım ben Zâtî Sûzidil Rasim Efendi
  16228 Şem'a-î nûr-i Ahmed'e Cibriller pervane döner Alvar'lı Efe (Lütfî) Sûzidil Ahmet Şâhin
  14443 Yüce sultânım derde dermânım Yûnûs Emre Sûzidil Zekâî Dede
  SÛZİDİLÂRÂ      
  14665 Bârekallah dü cihânın serveri Fevzî Sûzidilârâ Zekâî DEde
  SÛZNÂK      
play 14002 Ali almış sancağını eline Yûnûs Emre Sûznâk Cüneyt Kosal
play 14000 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre Sûznâk _
play 14047 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede Sûznâk Dede Efendi
  14053 Bir dilde ki zâhir ola envâr-ı Muhammed O. Şems Nûreddin Sûznâk Bekir Sıtkı Sezgin
  16298 Bir nokta idim kıldı beni kamet-i Tuba Kenan Rifâî Hz. Sûznâk _
  16301 Bu zulmet def'ü ref olsun cemâlinle münevver kıl Ethem Efendi (İlhâmî) Sûznâk Ethem Efendi (İlhâmî)
  14081 2 Canım kurban olsun senin yoluna Yûnûs Emre Sûznâk Muzaffer Ozak
play 14141 Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ M. İsmail Hakkı Bey Sûznâk _
  14163 Erenlerin sohbeti ele giresi değil Ümmî Sinan Sûznâk Mesûd Efendi
  16193 Ey cihan-ârâ hâlim nic'olur İsmâil Hakkı(Bursavî) Sûznâk A. Nesib Efendi
  16200 Gamdan beni azad et yâ hazret-i Nureddin Şeref Hanım (Kemânî) Sûznâk H.Osman Ef
  16324 Kalbimizin cilâsı rûhumuzun gıdası Sefer Dal (Muhibbî) Sûznâk Zeki Altun (Hâfız)
  16208 Meded Allah sana sundum elimi Sinan Ümmî Sûznâk Celâl Altınbaş
  16034 Peygamberim sultânım dü cihanda penâhım Sefer Dal (Muhibbî) Sûznâk Veysel Dalsaldı
  16136 Pîşivâ-yı kâmilândır Seyyîd Ahmed Bedevî _ Sûznâk Mehmet Efendi
  14342 Rum'da (Urum'da) acemde âşık olduğum Yûnûs Sûznâk Hasan Efend
play 14349 Sâlike olmaz âyân İllâllah Hû Hakkı Sûznâk Zekâî Dede
  14408 Terk-i cihân eylemeyen n'eyledi... Şemseddîn Sivâsî Sûznâk Erol Başara
  ŞEDARABAN      
  16084 2 Benim şeyhim seni Hakk'a yetirir Eşrefoğlu Rûmî Şedaraban Cüneyt Kosal
  16108 Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben Sinan Ümmî Şedaraban Selâhattin Demirtaş
  16056 Tecellî-i cemâl ister gönül eylenmez eylenmez Azîz M.Hüdâî Hz. Şedaraban Nâfiz Bey (Hacı)
  ŞEHNAZ      
  605 2 Âşık oldum ben Allah'ın adına Yûnûs Emre Şehnaz Zeki Altun (Hâfız)
  14032 Bana bu ten gerekmez can gerektir Azîz M. Hüdâî Hz. Şehnaz Sadettin Kaynak
  16302 -2 Buyruk senin ferman senin Azîz M.Hüdâî Hz. Şehnaz D. İsmâil Efendi
  14195 Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah _ Şehnaz İ. Hümâyi Elçioğlu
  14270 Kerîm Allah Rahîm Allah... İbrâhim Hakkı Şehnaz İsmail Dede Efendi
  16231 Muherrem'dir bugün cânâ gönüller hun-feşân olsun Alvar'lı Efe (Lütfî) Şehnaz Ahmet Şâhin
  10528 Şüpeyr ü şepper mürşid ü rehber Mustafa Hâşim Baba Şehnaz Ahmet Hatipoğlu
  14416 Yürük değirmenler gibi dönerler Yûnûs Emre Şehnaz Dede Efendi
  16065 Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz Muhyî Efendi Şehnaz Selâhattin Demirtaş
  ŞEHNAZ BUSELİK      
play 14420 Yar yüreğim yar gör ki neler var Yûnûs Emre Şehnaz Bûselik Nafiz Bey (Hacı)
  ŞEVKEFZÂ      
  16088 Biz bülbülân-ı Ahmed'iz Arif Hikmet Gökoğlu Şevkefzâ Arif Hikmet Gökoğlu
  16158 2 Günahların varsa eğer yalvar af'fa dermân ola Turgut Yarkent Şevkefzâ Erdinç Çelikkol
  ŞEVKUTARAB      
  16078 Aşkın meyine ben kana geldim Niyâzî-i Mısrî Şevkutarab Sultan III.Selim
  16081 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede Şevkutarab Selâhattin Demirtaş
  14037 Bir muazzam pâdişahsın ki kulundur cümle şah Selami Mustafa Efendi Şevkutarab Zekâî Dede
  16238 Dervişiz Hak diyerek zikrederiz yâ Hû Mustafa Nafiz Irmak Şevkutarab Rüştü Eriç
  14197 Gönül fikr-i hayâlinle sabahlar yâ Resûlâllah Selâhaddin Efendi Şevkutarab İsmail Nısfet(Hâfız)
  ŞİVENÜMA      
  16075 Âşık-ı yezdân der Allah Allah Kuddûsî Şîvenümâ _
  TAHİR      
  14075 Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim Kirâmeddin Efendi Tâhir Zeki Arif Ataergin
  14167 Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ M.İsmail Hakkı Bey Tâhir M.İsmail Hakkı Bey
  14182 Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim Himmet Efendi Tâhir _
  16325 Kandillerle donandı minâreler _ Tâhir M. İsmail Hakkı Bey
  14276 Kat idüp gerden-i gerdûndan emel zincirin _ Tâhir Hacı Arif Bey
  14286 Lûtf et bana ey gaffar beni affeyle Allâh'ım _ Tâhir Hâlit Bey (Müezzin)
  TEBRİZ      
  16091 Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Nasûhi Efendi (Kenzî) Tebrîz Abdülkâdir Töre
  UŞŞAK      
  14448 Abdülkadir kükredi yerler gökler inledi Kuddûsî Uşşak Abdülkâdir Şehitoğlu
  14461 Aşk beni etti zebûn Kenan Rifâi Uşşak Kenan Rifâî
  14056 Bu akl ü fikr ile Mevlâ bulunmaz Yûnûs Emre Uşşak _
  14022 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Yûnûs Emre Uşşâk _
  14652 Abidân-ı Mustafa'yız biz Hüseyni'lerdeniz Hilmi Dede Uşşâk Hüseyin Sebilci
  16167 Adım adım ileri beş âlemden içeri Yûnûs Emre Uşşâk Ali Rızâ Şengel
  12427 Akşam sabah ersem derim Nûri Baş Uşşâk Zeki Altun (Hâfız)
  14596 Allah adın dillerde Yûnûs Emre Uşşâk _
  16169 2 Allah Allah Lâ ilâhe illâllah _ Uşşâk Ahmet Hatipoğlu
  14584 Allah Allah şükren Lillâh (Esma zikri) _ Uşşâk Ahmet Hatipoğlu
  16171 Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Yûnûs Emre Uşşâk Âşık Niyâzî
  14599 Allah emrin tutalım rahmetine batalım Yûnûs Emre Uşşâk _
  16176 Arayı arayı bulsam izini Yûnûs Emre Uşşâk _
  14267 Aşkın dadı gönlümde hiç görmedim ömrümde Azîz Uşşâk Sadun Aksüt
  14406 Aşkınla çâk olsa bu ten Seyfullah Nizamoğlu Uşşâk Nafiz Bey(Hacı)
  16274 2 Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Râb biz n'eyleriz Hüsâmettin Olgun Uşşâk Erdinç Çelikkol
play 14059 Bağrımdaki biten taşlar Muhammed'in aşkındandır Seyfullah Nizamoğlu Uşşâk _
  1304 Ben ben değilim(Ben)dediğim sensin hep Mustafa Nakşî Efendi Uşşâk Zekâî Dede
  14666 Ben bu aşkın mecnûnuyum _ Uşşâk Hüseyin Sebilci
  16232 Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Yûnûs Emre Uşşâk _
  14080 Bilmem n'ideyim aşkın elinden Yûnûs Emre Uşşâk Nezih Tolan(Hâfız)
  15123 Binelim sevgi atına çıkalım Tanrı katına Halûk Timurtaş Uşşâk Alâeddin Yavaşça
  19351 Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut M. Turan Yarar Uşşâk Erdinç Çelikkol
  16276 2 Dağlar taşlar yollar aştım Hayri Köroğlu Uşşâk Erdinç Çelikkol
  14126 Dalgalandı serden aştı bahr-i bî pâyân-ı aşk Naimî Uşşâk M. İsmail Hakkı Bey
  3177 Dâvetim var zâhidâ meydân-ı aşka gelmeli Rüşdî Uşşâk Ahmet Hatipoğlu
  14137 Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime Ali Ulvi Kurucu Uşşâk Ali Kemal Belviranlı
  14597 Devrâniler zikri Yûnûs Emre Uşşâk _
  16187 Dîdemiz giryân sînemiz sûzan Sâmi Efendi Uşşâk _
  14677 Dolap niçin inilersin Yûnûs Emre Uşşâk _
  14478 Dolap niçin inilersin Yûnûs Emre Uşşâk Selâhattin Gürer
  16188 Dostun senden ırak değil Samih Rif'at Bey Uşşâk Ali Rif'at Çağatay
  14131 Durmaz lîsânım der Allah Allah Kuddûsî Uşşâk _
  14127 Dü cihânın mefhari Mahfî Uşşâk M. İsmail Hakkı Bey
  20019 2 Dünya nimetine boşuna kandım Selçuk Öden Uşşâk Mümin Salman
  16281 2 Eğer Hakk'a makbûl olmak istersen Zeynel Usul Uşşâk İlker Günçer
  14187 Elestü bi Rabbiküm hitâb olundu Nezih Tolan Uşşâk Nezih Tolan(Hâfız)
  16233 -2 Ey beni aşk ateşine yandıran Abdülehad Nûri Uşşâk Ahmet Efendi
  14175 Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi Yûnûs Emre Uşşâk _
  19291 Ey gökyüzü yol ver bana İsâ ile halvet dilerim Yâsin Hatipoğlu Uşşâk Erdinç Çelikkol
  16196 Ey ma'bûd-i lâ-yezâl Emin Efendi Uşşâk _
  16197 Ey şehid-i Kerbelâ'ya ağlayan Hasan Sezâi E. Uşşâk Kemâl Gürses
  18814 Gâh yandıran gâh söndüren Haydar Akdemir Uşşâk Haydar Akdemir
  16201 Gamdan beni azad et yâ hazret-i Nureddin Şeref Hanım Uşşâk Şeref Hanım
  18709 Gönül ayinesi olsun mücellâ Mehmet Kemeroğlu Uşşâk Mehmet Kemeroğlu
  14210 Göster cemâlin şem'ini yansın od'a pervâneler Şemseddîn Sivâsî Uşşâk _
  15124 Gözü doğru yolu gören varsa gelsin yanımıza Ali Sevim Uşşâk Alâeddin Yavaşça
  5532 Gözü yaşlı bağrı yanık Hâlis Koçak Uşşâk Turhan Toper
  14695 Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım Yûnûs Emre Uşşâk Zeki Atkoşar
  16204 Hak şer'leri hayr eyler İbrâhim Hakkı Uşşâk _
  14251 Hak şer'leri hayr eyler İbrâhim Hakkı Uşşâk Zekâî Dede
  18297 -2 Hakk'a kulluk edenler gerçek yoldan gidenler Mustafa Ertürk Uşşâk Hasan Şanlıtürk
  14493 Hakk'ın habîbinin sevgili dostu Yûnûs Emre Uşşâk _
  14700 Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım Yûnûs Emre Uşşâk _
  19352 Hüdâ'mızdan hidâyettir sabahlar M.Turan Yarar Uşşâk Erdinç Çelikkol
  16206 İlâhî dîde-i cânı münevver kıl tecellâdan Sezâî Efendi Uşşâk _
  16207 İrfan meclisine erişebilsem Atıf Efendi Uşşâk _
  14153 İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu Yûnûs Emre Uşşâk Bekir Sıtkı Sezgin
  12572 Kalû belâ'da İslâm olduk Elhamdülillâh Tuğman Cıranoğlu Uşşâk Erdinç Çelikkol
  19290 Kul Hüvallâhü eheddir eşi yoktur bilirim Yâsin Hatipoğlu Uşşâk Erdinç Çelikkol
  14307 Maksadı âşıkların menzîl-i cânân olur Nakşî (Akkirmanî) Uşşâk _
  12426 Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni Vefâ Efendi (Şeyh) Uşşâk Zeki Altun (Hâfız)
  19168 -2 Mevlâm sana ersem diye Ali Ulvi Kurucu Uşşâk Hasan Şanlıtürk
  7664 Mevlâya dön ey insan düşün Nûri Baş Uşşâk Zeki Altun (Hâfız)
  14304 Müştâk olup özlediğim şehr-i Ramazan merhabâ Yûnûs Emre Uşşâk Rıfat Bey
  14331 Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur Azîz M. Hüdâî Hz. Uşşâk Hacı Fâik Bey
  16132 Neler olur şu dünyada gözlerimiz görmez mi ya Osman İper Uşşâk Osman İper
  16210 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek Azîz M. Hüdâî Hz. Uşşâk Sinan Efendi (Şeyh)
  7837 N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm Hacı Bayram Velî Uşşâk Süleyman Erguner
  16035 Pîr bugün bize geldi gülleri tâze geldi Himmet Efendi(Kul) Uşşâk _
  16212 Rabbimiz ihsan eder bi-hikmet-i Bismillâh Muzaffer Ozak Uşşâk Erdinç Çelikkol
  14344 Rûz-i mahşerde beni yâd eyle Allah aşkına Sermet Efendi Uşşâk Erdinç Çelikkol
  16166 Sebîl edip yıllarımı verdim Yûnûs Yûnûs diye Sâdık Atay Uşşâk Erdinç Çelikkol
  14358 Semâdan sırr-ı tevhîdi duyan gelsin bu meydâne Abdülehad Nûri Uşşâk Mustafa Efendi
  16337 Sende ey şehr-i gufran inzal olundu Kur'an _ Uşşâk M. İsmail Hakkı Bey
  14369 2 Sevgilerin en yücesi sözde Allah özde Allah Ömer Kalafat Uşşâk Erdinç Çelikkol
  16216 Seyyah olup şol âlemi ararsan Yûnûs Emre Uşşâk _
  14368 Sivâdan kalbini pâk et gönül mir'at-i Rahmandır Himmet Efendi Uşşâk Hacı Fâik Bey
  12731 -2 Şakıyan şu bülbüller der Yârabbî Yârabbî _ Uşşâk Erdinç Çelikkol
  14387 Şâm ü seher zikr eylerem Allah derim Allah derim Sâfî Uşşâk Mesûd Efendi
  14378 Şâmiyam ben nûr-ı çeşm-i Mustafa'yım öldürün _ Uşşâk Zeki Altun (Hâfız)
  14520 Şehinşâh-ı cihan-bân-ı risâlet şâh-ı zî-ünvan _ Uşşâk Zekâî Dede
  14388 Şeyhimin illeri uzaktır yolları Yûnûs Emre Uşşâk _
  16048 Şu benim dîvâne gönlüm yine hûbdan hûba düştü Kul Yusuf Uşşâk _
  16050 2 Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Yûnûs Emre Uşşâk Bahâ Bey-
  15125 Tanrım senin aşkın ulu gönül yanası yanası Allah Ali Sevim Uşşâk Alâeddin Yavaşça
  14399 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Yûnûs (Âşık Yûnûs) Uşşâk _
  14579 Tecellî şevk-i dîdarın beni mest eyledi hayran Eşrefoğlu Rûmî Uşşâk Ali Efendi-
play 16145 Tevbe yâ Rabbî yâ Kerîm Sırrî (Şeyh) Uşşâk Remzi Oktar
  10749 Uçtu yuvasından gönül bülbülü _ Uşşâk Halûk Pura
  16059 Urum'da Acem'de görmediğin gördü Yûnûs Emre Uşşâk _
  16148 Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler Hatâyî (Şah İsmâil) Uşşâk Hüseyin Sebilci-
  15126 -2 Vasf-ı lîsan seninledir vasfedemem gönül seni İbrâhim Hakkı Uşşâk Alâeddin Yavaşça
  14415 Vâsıl-ı feyz-i Hüdâ'yız Halvetî-uşşâkî'yız Hüsamî Uşşâk Hüseyin Sebilci
  16221 Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ yardım eyle kıyâmette Yûnûs Emre Uşşâk Kemâl Gürses
  16223 Yandım aşkın ateşinden yâ Muhammed Ahmet Yardım Uşşâk Ahmet Yardım
  14442 Yeryüzünde her nîmet biz insanlar içindir Ömer Kalafat Uşşâk Erdinç Çelikkol
  11563 2 Yönelelim Allah'a Veysel Karâni gibi Ahmet Arıtürk Uşşâk Teoman Önaldı
  16224 Yüzün nûr-i Hüdâ'dır yâ Muhammed Seyyîd Nesîmî Uşşâk _
  YEGÂH      
  12428 Keşfolunmaz görmeyince sırr-ı Hak kâşânesin _ Yegâh Zeki Altun (Hâfız)
  14535 Yine dil nâtini söyler Muhammed Niyâzî-i Mısrî Yegâh Emin Ongan
  14488 Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz Muhyî Efendi Yegâh Hüsam Dede
  16226 Zîver-i tâc-ı saadet doğduğu şebdir bu şeb Arif Hikmet Bey Yegâh Câhit Öney
  ZÂVİL      
  16297 Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil Yûnûs Emre Zâvil Cemil Altınbilek
  14645 Durman yanalım ateş-i aşka Hayâlî Zâvil Selâhattin Demirtaş