logo

SÛZİNAK  MAKAMI

  REP. NO ESERİN İLK DİZESİ SÖZ YAZARI BESTEKÂRI
play 2 A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim _ _
  89 Affet beni sevgilim aşkı ben ettim heder Kaya Bekat Kaya Bekat
  13646 -2 Ağlar mısın güler misin hasret çekip özler misin Sâmi Derintuna Uzman Sağlık
  16700 Ağlarım yoktur gelen imdadıma Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  151 Ağlayış ve gülüşlerim seninleyse başka güzel F. Karamahmudoğlu F. Karamahmudoğlu
  167 Ah bu güzel gence eden işkence _ M. İsmail Hakkı Bey
  212 Ah ne yazık ümid ile yâre inandım Kasım İnaltekin Kasım İnaltekin
  219 Ahû bakışlım ey dil-pesendim _ Râşid Efend
  224 Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden _ Neyzen Rızâ Bey
  232 Akasyalar altında Neveser Kökdeş Neveser Kökdeş
  239 Akıl ermez şu feleğin oy'nu çok _ Hacı Arif Bey
  247 Aklımı verdi hevâya hâl-i anber-bûlerin _ Rif'at Bey
  344 Alem ağlarken bugün benim dil-i nâ-şâdıma _ M. İsmail Hakkı Bey
  358 Alem-i mehtâba çıksak bir şeb ey âlîcenab _ Râşid Efendi
play 374 -2 Alınca gönlümü mihr-i cemâli _ Hacı Arif Bey
  14002 Ali almış sancağını eline Yûnûs Emre Cüneyt Kosal
  400 Altınordu himmetinle kurtuldu al sancağım _ Ali Rızâ Bey
  454 Andıkça ismini içim ürperir Tûran İnam Akın Özkan
  523 Artık duy sesimi rûhumu yakma Neveser Kökdeş Neveser Kökdeş
  15919 Arz etmek için halimi dildârıma Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  565 Asümâna çıktı âhım Mustafa Reşit Bey Said Mehmet Efendi
play 613 Âşık oldum sana ey gonce-dehen Mehmet Sâdi Bey Tanbûri Ali Efendi
  19320 Aşk büyülü bir heves yaşanır nefes nefes Tümay Başer Üçok Alâeddin Yavaşça
  778 Aşk ile yanmaktadır cân ü tenim _ Ali Bey
  798 -2 Aşk yalan boşuna yanma diyorlar Semra Türel Bilge Özgen
play 662 Aşkımda vefâ bekler iken gözlerinizden Nâci Özkazanç Muzaffer İlkar
  695 Aşkın bana mâzideki son hâtırâ olsun _ Abdülhalik Bey
  14000 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre _
  13379 Aşkınla yanmaktadır cân ü tenim _ _
play 836 Ateş ve kül arası (AŞK BUDUR) Necmettin Berin Kaya Bekat
  838 Atfetme sakın hançer-i müjgânını nâgâh _ Tatyos Efendi
play 878 Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin Erol Sayan Erol Sayan
play 890 Ayrı düştüm sevgilimden dünyâ bana dar oldu Y.Asım Arsoy Y. Asım Arsoy
  19225 -2 Ayrılık şarkısı düşmez dilinden Nihat Özgüven Mustafa Malay
  962 Bağ-ı dehrin kalmamıştır neşvesi sünbül hazîn Şâdiye Hanım M. İsmail Hakkı Bey
  1008 Bahar geldi biz bu yerde duralım _ _
  1055 Bahçemde açan goncaların hepsi dökülsün Ümit Gürelman Kâni Karaca
  1104 Bak hâlime cânâ ne kadar etti tebeddül _ M. İsmail Hakkı Bey
  1141 Bak şimdi de gönlüm seni andı sana yandı Şevki Sevgin Şevki Sevgin
  1159 Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış _ M. İsmail Hakkı Bey
  1162 Baktın güldün düşündün anladım ki unuttun Tunç Kemâl Selâhattin İçli
  13670 2 Balıkçılar Cenan Akın Cenan Akın
  1173 Bana bahar yaz gelip fırtınalar koparma Şâdi Kurtuluş Amir Ateş
  18237 Bana sitem dolu gözle bakma güzel bakma güzel Azmi Aytaç Ertuğrul Ottekin
  1233 Başladın ağyâr ile ünsiyyete Sermet Efendi Hacı Arif Bey
  1235 Başları dumanlı yemyeşil dağlar Ahmet Acarer Nihat Adlim
  17177 Belli artık sevmiyorsun sevdiğini söyleme Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  14047 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede Dede Efendi
  12128 -2 Ben de sizin kadarken sevdâ nedir bilmezdim Yusuf Ziyâ Ortaç Rüştü Eriç
  1373 Ben gezerken hüzn ile bir hâl-i mahzûnânede _ Hacı Fâik Bey
  1378 Ben gülşen-i aşkında nevâ-sâz-ı sühendim _ Ûdî Sâmi Bey
  15910 Ben harâb oldum elinden dilfikârım gamla senin Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  15920 Ben harâbım yâr elinden hastayım çoktan beri Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  1502 Ben mi yandım bu cihan mi yanıyor bilmem aman _ M. İsmail Hakkı Bey
play 1394 Beni bîgâne-i hâb etti keder _ Mehmet Cemil Bey
play 1398 Beni bîzâr ederken serzenişler _ Hacı Arif Bey
  1403 Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Fuzûlî Hacı Arif Bey
  12798 Benim en son dalım sensin Turgut Çelik Ömür Gençel
play 1467 Benim yârem gibi yâre bulunmaz _ Lâtif Efendi
  14048 Benimdir cümle isyan ü kabahat yâ Resûlallah _ Ali Rızâ Şengel
  1578 Beylerbeyi'nin (Kadıköy'ünün) âb ü hevâsı ne güzeldir _ M.smail Hakkı Bey
  1584 2 Bezm-i ağyâre varıp zevk u safâ niyyetine _ V. Ahmet Ağa
  1601 Bezm-i uşşâka niçin gelmezsin Besim Bey H.Mehmet Efendi
  1611 Bırak aşkın kalbimi yaksın Nâfia Ersavcı Muzaffer İlkar
  1627 2 Bıraktı beni âvâre düşkün Mehmet Hafîd Bey Bîmen Şen
  1630 Bî-baht olarak devr-i şebâbı heder ettin Es'ad Efendi Hacı Fâik Bey
  1665 Bilmeden istemeden sen o güzel eski sesin Güngör Fahri Tüzün Ahmet Hatipoğlu
  19814 2 Bilmem bana baktıkça neden hep gülüyorsun Bekir Sıdkı Sezgin Alâeddin Yavaşça
  1684 2 Bilmem ki a sevdiğim sen mi gurup mu güzel Ümit Utku Rüştü Şardağ
  15911 Bilmem ki ne var cân ile cânân arasında Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  1973 Bin gülle bahâr etmedesin hayli zamandır Hilmi Soykut Gavsi Baykara
  1774 Bir anda bütün her şeyi yık gel diyemem ki Ümit Gürelman Kâni Karaca
  1882 Bir dil ki esîr-i gam olur neş'ever olmaz Mehmet Sâdi Bey Hacı Arif Bey
  14053 Bir dilde ki zâhir ola envâr-ı Muhammed O. Şems Nûreddin Bekir Sıtkı Sezgin
play 1900 Bir gamlı hayâl kaldı da yıllarca emekten Sâhire Diker Cevdet Çağla
  1935 2 Bir gonce idin rûhuma te'sir ediyorken _ M. İsmail Hakkı Bey
  1961 Bir gözyaşıdır kalbime damlar gibi dinmez _ Rifat Ayaydın
  16832 Bir gün bile açmaz bu gönül gülleri sensiz Erdinç Beylem Rüştü Eriç
  1999 Bir gün geleceksin diye sevdâmı avuttum Hüseyin Rifat Işıl İsak Varon
play 1981 -2 Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter _ S. Ahmet Efendi
  15082 Bir günü paylaşsak seninle ikimiz Ercan Akbay İsmail Demirkıran
play 2027 Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Şâir Eşref B.Sıtkı Sezgin
  2037 Bir güzele ben de gönül bağladım _ Nikoğos Ağa
play 2039 Bir güzele kul oldum _ H.Aleksan Efendi
  17865 Bir hayâl âleminde uyutulmuş gibiyim İlkan San Rüştü Eriç
  13822 Bir kış geçti senden ayrı sevdamızın üzerinden Nilây Yöney S. Mertkanlı-S. Taçbaş
  15541 Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde Mustafa Nâfiz Irmak Rüştü Eriç
  13859 Bir melâl var hep içimde a canım efendim Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  2160 Bir melek-sîma nâzenin _ Şerbetçi İbrâhim Ağa
  2184 Bir nev-civân oldu peydâ _ M. Aziz Efendi
  2196 Bir nigâhınla kapıldım gönlümü verdim sana _ Bogos Efendi
  16298 Bir nokta idim kıldı beni kamet-i Tuba Kenan Rifâî Hz. _
  2203 Bir nûr-i mücessemdi çıkıp gitti elimden _ Râkım Elkutlu
  2206 Bir ömre bedeldir seni görmek yakından Ahmet Nâzım Cengiz Dişçioğlu
play 2212 Bir penbe ateş var gülün en tâze yerinde Ersan Merhacı Metin Everes
  2219 Bir perî-rû sevmişim nevrestedir _ Râşit Efendi
  2236 Bir safâ bahş et nigâre neş'elen bir gün gönül _ Mustafa Sunar
play 2253 Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sir Rahmi Bey Rahmi Bey
  12560 Bir uzun yıl sanki günler sensiz akşam olmuyor _ Cengiz Kılıç
  16520 Bir yana sâkîlerin peymanesi _ Servet Alî
  2372 Bir yudum su olup aktın içime nazlı kadın Ferit Tan Ferit Tan
  2378 Bir zamanlar bu gönül aşkına inanmıştı Bahâ Bey Sâdi Işılay
  17882 -2 Biraz hasret çektik diye o yüreğin üzülmesin Sami Derintuna Erdinç Çelikkol
  2392 2 Bitmesin dilde elem gözdeki nem Hasan Alî Yücel Refik Fersan
  2405 Bitti tâkat gayri ey mâh _ H. Mehmet Eşref Ef.i
  2411 Biyâ sâkî an mey ki hâl âverd Hâfız-ı Şîrâzî Zekâî Dede
  2438 Boş değildir sevdiğim nâz ettiğin _ Kanûni Hâlit Bütek
  15083 Bu tertemiz hislerimin sonu hicran olacak Rüştü Eriç Rüştü Eriç
  16301 Bu zulmet def'ü ref olsun cemâlinle münevver kıl Ethem Efendi Ethem Efendi
  2521 Bugünlerde a sultânım _ Kudümzenbaşı Ali Dede
  2524 Bugünlerde seni görsek _ Ûdî Sâmi Bey
  13591 -2 Bulabilsem izini düşerim yollarına Hasan Oral Şen Alâeddin Yavaşça
  2571 Buluşalım bir tenhâda _ Sâlih Ağa
  7704 Bulut bulutun üstüne _ Safiye Torun
  11826 -2 Bülbül olmaz bu dilin nağmesi Mustafa Tahralı Cinuçen Tanrıkorur
  2666 Bülbüller eylesin feryâd _ Nikoğos Ağa
  15542   2 Bütün eşyâ Hüdâ'yı zikreden bir sırr-ı hikmettir Mehmet Akif Ersoy Rüştü Eriç
  17380 Bütün rüyâlarım sende gözüm yolda gözüm sende Vâhit Özaydın Rüştü Eriç
  12561 -2 Bütün sözler yarım kalmış tebessüm yok dudaklarda Ümit Gürelman Rüştü Eriç
  2704 Câm-ı aşkın içtim oldum derd-nâk Reşad Paşa Şevkî Bey
  17230 Can verir cânân elinden derde derman isteyen Nejat Sefercioğlu Rüştü Eriç
play 2714 -2 Cânâ firâk-ı aşkın ile sûznâkinim _ Dede Efendi
play 2729 Cânânım ömre bedel gül yüzünle gülende Hüseyin Tansever Selâhattin Altınbaş
  2731 Cânânımı tasdî edemem her elemimle Leylâ Saz Leylâ Saz
  14081 2 Canım kurban olsun senin yoluna Yûnûs Emre Muzaffer Ozak
  13521 Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam Enderûnî Vâsıf Refik Fersan
  2806 Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın _ Rif'at Bey
  2812 Cevr etme bana böyle _ Hacı Arif Bey
play 2817 Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr Celâdet Barbarosoğlu O.Nihat Akın
play 2818 Cevrin yetişir sanma aman ol ki sitemkâr B.Kemâl Çağlar Şerif İçli
  2874 Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım İsmail Safâ Bey N.Ali Rızâ Efendi
  2891 Çapkın seni gidi çapkın seni Ş. Ayhan Özışık Ş. Ayhan Özışık
play 2925 -2 Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenânın Mehmet Sâdi Bey Hacı Arif Bey
  2934 Çektiği âlâm-ı aşkın oldu dil bîgânesi _ Sultan Vahdettin
  2965 2 Çeşm-i âlem görmedik bir nev-civansın sevdiğim _ Bîmen Şen
  2968 Çeşm-i cellâdın bu(anda-yaşta) girdi artık kanıma _ Tatyos Efendi
  3046 Çile çektim çile çektim Râfet Kıral Râfet Kıral
  3112 2 Dağ-dar-ı hasret ettin hicr ile cân ü teni _ Civan Ağa
  3123 -2 Dağıtıp âleme peymâneyi sun zehri bana _ S.Ziyâ Özbekkan
  3153 Daldım yine bir engine umman mı o gözler Reşat Özpirinçci Erdinç Çelikkol
  3167 Dâm-ı hüsn-i yârimin özge şikârıdır gönül _ Hacı Arif Bey
  3175 Darılıp kaçma benim kalbimi hiç dinlemeden Ali Ulvi Baradan Ali Ulvi Baradan
  3185 Dedim Ey gönül Sultanı aman ey cânımın cânı Dellalzâde Dellalzâde
  3215 Dem-â-dem eylerim feryâd elinden K.Rızâ Efendi K. Rızâ Efendi
  3216 Dem-â-dem eyleriz tahsil-i ilme şevk ile gayret _ Zekâî Dede
  3251 Derd-i firkat kalb-i mahzûnumu delip hem dağlıyor _ M. İsmail Hakkı Bey
  3273 Derdini söyle bana ben sana dermân olayım _ H. Mehmet Eşref Ef.
  3399 Dil hânesini yıktı o mestâne nigâhın _ Rif'at Bey
  3455 -2 3 Dil şevk-i lebet müdam dâred (KÂR-I ŞEVK-İ LEBET) Hâfız-ı Şîrâzî Zekâî Dede
  3421 Dil-i mahzûnumu şâd eyle bir gün _ Tanbûri Ali Efendi
  15878 Dilimden düşürmem o güzel adını Şâhin Çangal S. Mertkanlı-S. Taçbaş
  3600 Doğduğum günden beri _ M. İsmail Hakkı Bey
play 3508 Dokunma kalbime zîra çok incedir kırılır _ Gavsi Baykara
  3538 Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin Celâl Çetin Ümit Mutlu
  13823 Döneceksin diye hergün ümitle bekliyorum Nurçin Pamukçu Süleyman Mertkanlı
  3587 Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Fâzıl Ahmet Aykaç M. Nûrettin Selçuk
  3605 Duydum ki yeşil gözlerinin rengi sararmış _ D. Hasan Hasgüler
  3654 Dünyâda biricik sevdiğim sensin Orhan Seyfi Orhon Fâiz Kapancı
  18522 Düştüm bu gönül derdine hiç vazgeçemem M. Şen Sancakoğlu M. Şen Sancakoğlu
play 3746 Edemem kimseye hâlim hikâyet Mehmet Sâdi Bey Hacı Arif Bey
  3763 Efendim nev-civansın sen _ Serkis Nurlıyan
  3775 2 3 Eğer dosttan belli haber sorarsan Himmet H.Sâdettin Arel
  14141 Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ M. İsmail Hakkı Bey _
  3783 2 3 Ehl-i derdin derdine dermân iken tekrâr-ı Hû Müderris H. Sâdettin Arel
  3792 Eksilmez artar cevrin a zâlim _ M.Celâleddin Paşa
  13029 El erdirmek visâl-i yâre pek güç _ Akın Özkan
play 13089 El sürmediğim dert ile peymânemi kaldı Halil Soyuer Murat Kadir Gök
play 3819 -2 Elem geçer dedik ammâ hakîkat öyle değil Muhiddin Bey Fahri Kopuz
  3828 Elin elime alaydım _ _
play 3838 Ellere uzaktan bak bana yakın gel Kemâl Şâkir Yakar Osman Nihat Akın
  3852 -2 Elvedâ demek için uzanırken ellerim Mustafa Malkoç Mahmut Yivli
  14163 Erenlerin sohbeti ele giresi değil Ümmî Sinan Mesûd Efendi
play 3927 Eski hâli hiç göremem _ Hacı Arif Bey
  17312 Eskiyen yıllar değil ay değil günler değil Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  3958 Etmiyor hiç merhamet cânan benim efganıma _ S.Ahmet Efendi
  3972 Ettin bana cevr ü cefâ _ Denizoğlu Ali Bey
  16193 Ey cihan-ârâ hâlim nic'olur İsmâil Hakkı Abdurrahman Nesib Ef.
play 4055  2  3 Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez Hüseyin Fâzıl Bey Küçük Mehmet Ağa
  4071 Ey dilleri nâzik-edâ sûznâk ettin beni _ Lütfi Trak
  4093 Ey gonca-i gülzâr-ı nevâziş _ Nikoğos Ağa
  4130 Ey gül-i gülşen-serây-ı hüsn ü ân _ Lâtif Ağa
  4153 Ey hilâl-ebrû kamer-tal'at nigâr-ı dilsitan _ Tanbûri Ali Efendi
  4157 2 Ey hünerver dil-rübâ ey nazlı nâzik nağmekâr Leylâ Saz Bîmen Şen
  4214 Ey nice dağlar başında böyle efgan edeyim _ Lavtacı Hristo
  4280 Ey şehenşâh-ı cihan adliyle etmiş lem-yezel _ Rif'at Bey
  4314 Ey vatan evlâdı sâdık kahraman ünvanlılar _ Zekâî Dede
  4317 Ey velînîmet-i âlî-nijâd _ Râşit Efendi
  4321 Ey veliyyü'n-nîmet-i bî-minnetim _ Râşit Efendi
  4327 Ey ye's-i envâr-ı cihan tâb-ı muhabbet _ M.İsmail Hakkı Bey
  19889 Fecr-i hüsnün görmeğe yok kudretim Mustafa Nâfiz Irmak Salih Suphi Soner
  4415 Feryâd ederim hâlime imdâd edecek yok _ Emin Ongan
  4427 Feryâd ile coştukca şu çamlardaki bülbüller _ Şerif İçli
  4433 Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır Selim Aru İsmail Demirkıran
  4467 Firâkınla işim sahrâ-yı gamda âh ü zâr olsun _ Hâfız Sâdık Efendi
  4481 Firkatine can dayanmaz _ Şekerci Cemil Bey
  4483 Firkatinle beni mecnûn ettin _ Lâtif Ağa
         
 
         
  16200 Gamdan beni azad et yâ hazret-i Nureddin Şeref Hanım Hâfız Osman Ef.
  4543 Gayet güzeldir cism-i rû _ Lâtif Ağa
play 4621 Geçti âlâm-ı firâkın cânıma _ K.İbrâhim Efendi
  13824 -2 Geçti aman hayli zaman seveli Câhit Öney Rüştü Eriç
  4638 Geçti ömrün baharı perîşân oldu bugün _ Cemil Kıvanç
play 4669 Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Ü. Yaşar Oğuzcan Erdinç Çelikkol
  4670 Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Ü.Yaşar Oğuzcan Yılmaz Karakoyunlu
play 4682 Gel de güzelim beni sevindir Şâdi Kurtuluş Neveser Kökdeş
  4708 -2 Gel deyip de gelmeyen sev deyip de sevmeyen... İ. Halil Taşkent İsmail Demirkıran
play 4714 -2 Gel elâ gözlüm efendim yanıma _ Tatyos Efendi
  4739 Gel ey tavrı melek-âde _ Hâfız Mehmet Ef.
  4762 Gel inan gel dilde sâz-ı aşkını sensin çalan Münir Hamdi Bey Şükrü Şenozan
play 4829  2 Gel seninle yeni bir aşka giriftar olalım Ahmet Râsim Bey Ahmet Râsim Bey
  19309 2 Gel şu üstü küllenmiş ateşe bir nefes var Yılmaz Karakoyunlu Alâeddin Yavaşça
  4698 -2 Geldiğim demde bu mihnet-hâneye ben ağladım _ Hâfız Sâlis Efendi
  12247 -2 Gidiyorsun yine yalnız bırakıp burda beni F.Karamahmudoğlu Rüştü Eriç
  13592 -2 Girdinse bu gülzâra gülün dermeğe bak Erol Uzunöner Rüştü Eriç
  5014 Gökyüzüm olsan seni dağ gibi sevsem Ümit Yaşar Oğuzcan Sâdun Aksüt
  5017 Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam Karacaoğlan Necmi Pişkin
  17140 -2 Gönlüm dudağından alev almış gibi korda M. Şen Sancakoğlu M. Şen Sancakoğlu
play 5071 Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında M. Nâfiz Irmak Cevdet Çağla
  5054 Gönlümde müebbet yaşayan tatlı emelsin _ Mûsa Süreyyâ Bey
  5092 Gönlümü aldı bir hûrî tâl'at _ M.İsmail Hakkı Bey
  12563 Gönlümün baş hânesinde saklasam canım seni F.Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
  5235 Gönül kuşum takıldı saçının ağına Ceyhun Savaşan Amir Ateş
  16871 Gönül sevdâyı arar kûşe-i meyhânede Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  5292 Gördüğüm yerde seni büht ile ey gonce-dehen _ S.Ahmet Efendi
  5321 Gördüm yine bir dilber-i pâkize-cemâli Mehmet Sâdi Bey Rif'at Bey
  5367 -2 Görünce gerdeninde çifte hâli _ Lavtacı Hristo
  5376 -2 Görünmez bir güneş oldum seherlerden silindim ben Turgut Çelik Erdinç Çelikkol
  17455 -2 Gözlerde bakış gibi nehirde akış gibi Gülten Çiçek Tural Rüştü Eriç
  5425 Gözlerimde sanki bir esrar arar şen gözlerin Fahriye Ongun İbrâhim Tuğberk
  5445 Gözlerin aşkımın nazar boncuğu Güzide Taranoğlu Müfit Kuraner
play 5448 Gözlerin bir içim su içim yandı doğrusu Kemâl Şâkir Yakar Ferit Sıdal
  18731 -2 Gözlerin bir mavi yazdı saçlarınsa sonbahar Yılmaz Karakoyunlu Yılmaz Karakoyunlu
play 5453 Gözlerinden gönlüme ılık bir bahar indi Esen Özbek Teoman Alpay
play 5471 -2 Gözlerini gördüğüm an bir su gibi akar zaman Vâhit Özaydın Alâeddin Yavaşça
play 5504 Gözümden gitmiyor bir dem hayâlin _ Hacı Arif Bey
  5513 Gözüme külhan olur sahn-ı gülistan sensiz _ Zekâî Dede
  18259 Gurbet akşamlarında hüzün dolar yüreğim M. Ünal Yılmazer M. Ünal Yılmazer
  12248 Gül ki güller dereyim goncaların saçılsın M. Şen Sancakoğlu M. Şen Sancakoğlu
  13436 Gül soldu o bülbül yine bir hâre mi düştü _ Hüseyin Mayadağ
  5667 Güller o güzel alnına değmiş yaralanmış Turgut Çelik Hasan Akıncı
  18174 Güllerle çiçeklerle konuştum bu sabah Ali Sevim Rüştü Eriç
  13338 Gülşeninde seyrettim ben gül renkli çehreni Neveser Kökdeş Neveser Kökdeş
play 5723 Gülüp geçtin ben ağlarken şimdi sitemin niye Rifat Ayaydın Muzaffer İlkar
  5752 Gülzâr-ı hüsnün gülleri Pertev Bey Eyyûbî Mehmet Bey
play 5767 Günden güne efzûn oluyor kahr ü azâbın _ Mehmet Eşref Ef.
  5826 Günler oluyor görmeyeli rûyini mâhım Saffet Kurt Fahri Kopuz
  5850 Güzel gözlerinle gözlerime bak A..Hamdi Tanpınar İlhâmi Güreşin
  5858 Güzelim gözlüğünü çeşmine tak _ Tatyos Efendi
  15660 -2 Güzelim zehre gerek yok bana yettin bu gece Mehmet Tûran Yarar Akın Özkan
  5876 Güzelliğin bir bahar âhengin ney demektir Enver Tunçalp İsmail Demirkıran
  5898 Hâb-gâhınken efendim gülşenim Kemâl Emin Bara Kemâl Emin Bara
  5918 2 Hakk'a teslim etmeyen cân ü dilin Gafûrî Hüseyin Sâdettin Arel
  5937 Hâlâ eski bir aşkın sevgisi var içimde Şâdi Kurtuluş Bâki Duyarlar
play 5929 Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh Mehmet Sâdi Bey Şekerci Cemil Bey
  16805 Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim M. Nedim Güntel Rüştü Eriç
  11956 -2 Hasret çeken gözlerimde nem olacak bir sen varsın Necâti Dilsizoğlu F. Karamahmudoğlu
play 6023 Hasreti kadehlerden ümitle içiyorum Şâdi Kurtuluş Rüştü Eriç
  15543 Hasretin gönlümü yakar her zaman Yıldız Batırbaygil Ali Şenozan
  6048 Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil Seyfettin Başçıllar Câvit Erden
  15880 Hasretinin ateşi yakıyorken içimi Celâl Çetin S.Mertkanlı-S.Taçbaş
play 6063  2 Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim Hilmi Soykut Emin Ongan
  6080 Hastayım zevk u safâdan uzak Semahat Özdenses Semahat Özdenses
  6108 Havf eder tiğ-i belâ nâvek-i müjgânından _ Hâfız Mehmet Ef.
  11957 -2 Hayâlim gözünden gitmesin diye... Hâlit Çelikoğlu Alâeddin Pakyüz
  6128 Hayâlin dîdede âteşler bıraktı cânıma _ Nikoğos Ağa
  6162 Hayli demdir görmedim cânânımı _ Giriftzen Asım Bey
  6171 Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül _ Burhânettin Ökte
  19493 2 Hazan ermiş gülzâra bülbülden de yok eser Orhan Altınbaşak Nezahat Soysev
  6244 Her arzuna teslim olacak bir bu gönüldür _ Muzaffer İlkar
  18271 -2 Her dil seni sevda ile söyler avunur Yılmaz Karakoyunlu Alâeddin Yavaşça
  6280 Her gün seni beklerdim o yollarda ümitsiz Mustafa Nâfiz Irmak Sâdun Aksüt
play 6297 -2 Her lâhza seni görmek için âh ederim ben _ Ali Gâlip Türkkan
  15172 Her sabah yanında ben olmalıyım Şâhin Çandır Ertuğrul Ottekin
  6339 Her şey seni sevdiğim o akşamla başladı Necip Mirkelâmoğlu Necip Mirkelâmoğlu
  12129 Her umuttan arda kalmış Turgut Çelik Alâeddin Yavaşça
  16906 Heyecanlar yaşatır bende senin bir bakışın Vâhit Özaydın Rüştü Eriç
  6390 Hicâb etme benden böyle _ T. Mustafa Çavuş
play 6396 Hicran dolu geceler bahtım gibi karadır _ Sadettin Kaynak
  6405 Hicrân olsa da yoldaş her seferinde _ Emin Ongan
  6415 Hicrânımı hisset azıcık şarkıma bak da Nedim Harmankaya Necmi Pişkin
play 13325 2 Hicrânımı söyler sana mehtâb da seher de _ Zeki Arif Ataergin
  15775 Hicranla elemler okunur yüzdeki izden M.Şen Sancakoğlu Rüştü Eriç
  18292 -2 Hicranla yanan kalbime bak âhımı dinle Ertuğrul Ottekin Yaşar Bedük
play 6434 Hicrinle senin revnâk-ı çeşmim soluverdi _ Zeki Arif Ataergin
  6470 Hoş edâlı bir civan.. İzzet Numan Ağa
play 6518 Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şânın Mehmet Sâdi Bey Hacı Arif Bey
  19914 İçimdeki özlemin hiç bir şeyle dolmuyor Basri Gümra Basri Gümra
  12564 -2 İlk aşkımın dolmaz yeri Sâmi Derintuna Râfet Kıral
  6659 İltifatın eyledi ihyâ beni _ Hacı Fâik Bey
  6704 İnleyen kalbim benim artık emellerden uzak M.Nâfiz Irmak M. Nâfiz Irmak
  13464 İsterim geceler pek uzun olsun _ Hüseyin Coşkuner
  19528 Kaç bahar kaç yaz geçti bir haberin gelmedi Celâl Çetin Süleyman Mertkanlı
  15544 -2 Kaç kere unutmak istedim seni Mehmet Akça İsmâil Demirkıran
  6863 Kâkülün dökmüş hilâl kaş üstüne _ M. İsmail Hakkı Bey
  19085 Kalbin acı bilmezse ona halimi göster ? Sadettin Kaynak
  16324 Kalbimizin cilâsı rûhumuzun gıdası Sefer Dal Zeki Altun
  14827 -2 Kalbinden silerek attında beni Necati Dilsizoğlu Alâeddin Şensoy
play 6985 Kapanmaz bu yaralar figan olur içimde Mustafa Sevilen Alâeddin Yavaşça
  6989 Kapıldı kaldı gönlüm bir şîvekâre _ _
play 6995 Kapılır her gören ol şûh-i cihan-âşûbu Hüseyin Fâzıl Bey Küçük Mehmet Ağa
  7003 Kâr etmedi zâlim sana bu âh ü enînim Mehmet Sâdi Bey Ali Rif'at Çağatay
  17709 -2 Kara kız ah yaramaz kız kara kız Mehmet Tûran Yarar Akın Özkan
play 7028 Karanlık gecelerde dillerde hecelerde Ülker Aygün F.Karamahmudoğlu
  17483 Kasrın açılan penceresinden leb-i deryâ görünür Yâsin Hatipoğlu Amir Ateş
  7073 Kaşların yay kirpiğin ok Fuat Uluç Yılmaz Yüksel
  7074 Katleden âşıkı müjgân ile ebrûlerdir _ Lütfi Bey (Mızıkalı)
  7133 Kestim ümmîdi nihâyet sîne-i sad-pâreden _ Ûdî Hasan Sabri Bey
  19165 Kulağımda çınlıyor sazındaki nağmeler Halide Eral S.Sami Güney
  18833 Kurban oldum adına ? Sadettin Kaynak
  7324 -2 Kûyinde senin yer bulunur sanmış iken ben _ Santûri Ethem Efendi
  7330 Kuzucağım ne kaçarsın benden _ Hacı Fâik Bey
  15084 -2 Küstün bana sînem yara kalbim yara yâr M. Şen Sancakoğlu M.Şen Sancakoğlu
  19848 Lûtfeyle güzel gel de benim gönlümü şâd et A. Rüştü Görgün Alâeddin Yavaşça
  7439 Mahrûm-i emel etmeyiniz vuslatınızdan _ M.İsmail Hakkı Bey
  7440 Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden Hâşim Nezîhi Okay Ekrem Güyer
  7489 Mâvi gözlüm ne kadar dilber imiş _ Rif'at Bey
  7517 Meclis bezendi sun bâde sâkî _ Hacı Arif Bey
  16208 Meded Allah sana sundum elimi Sinan Ümmî Celâl Altınbaş
  7559 Mehd içinde eşk-i mihnetle açılmış gözlerim _ S. Ahmet Efendi
  13368 Mehtâbı suda seyredelim can ü gönülden _ Celâl Kıvılcım
  7582 Meleğimsin gonca gülümsün siyah gözlü perim Câhit Öney Necmi Pişkin
  7641 2 Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni Nedîm Ahmet Yektâ Madran
  12720 -2 Mevsimlerden bir ilkbahar Cemil Derelioğlu Cemil Derelioğlu
  7707 Meylin niçin elden yana _ Hafız Efendi
  16330 Min hicrike yâ munyeti innî lealilû Es'ad Efendi Zeki Altun
  7752 Muntazır ruhsârına gönlüm benim _ Hâfız Osman Ef.d
  7798 Müptelâ-yı derd olan diller devâdan geçtiler _ Şükrü Şenozan
play 7813 -2 Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ _ Dede Efendi
  7912 Nâz ü reftar ile gülzâre buyur _ S.Sâlih Efendi
  7927 Nazlı cânân gel artık üzme beni _ Ûdî Şevki Bey
  20015 2 Ne bu hüzün ne bu keder Mehmet Akça Mustafa Malay
  7954 Ne bülbülde o figan ne gülde sitem kaldı Turgut Yarkent Sâdi Işılay
  7958 Ne çabuk geçti baharın unutulmaz seheri Munis Fâik Ozansoy Gültekin Çeki
play 7961 Ne çok çektim hasretini bilsen Ahsen _ Sedat Öztoprak
  7986 Ne gönül bir aşk arar ne de sevilmek ister _ Sâdi Işılay
  8001 -2 Ne güzeldi ümitlerim kırdı gitti sevdiklerim Hâlit Çelikoğlu Erol Bingöl
  8026 Ne kadar kandı gönül o güzel sözlerine _ Mustafa Sunar
  15085 -2 Ne kadar sevdim seni sözlerle anlatamam Gülten Çiçek Tural Rüştü Eriç
play 8039 Ne müşkülmüş seni sevmek sana yâr olmak _ Osman Nihat Akın
  8147 Neden niçin sevdim seni _ Necdet Erdemli
play 8155 Nedir bu cevr ü tegafül zaman zaman güzelim R. Mahmut Ekrem Hâfız Yusuf Efendi
  8164 Nedir bu sendeki hâlet _ Tâhir Ağa
  8189 Nerde kaldı benim nazlı meleğim _ Kirkor Mehteryan
play 8203 Nerdesin sînemde ateş ufku sardı mâh-tâb A. Refik Altınay Zeki Arif Ataergin
play 8213 -2 Nesin sen a güzel nesin hûrî mi ya melek misin _ Dede Efendi
play 8227 Neş'eyâb etmekte hüzn-i kalb-i nâ-şâdım seni Tevfik Fikret Hâfız Yusuf Efendi
  8265 -2 Ney'de nağme dilde şarkım gözde hâbımsın benim H. Kaya Manioğlu Bahri Altıntaş
  8276 Neyle zaptetsem dil-i (dîvânemi-mestânemi) _ Necip Paşa
  7824 2 N'eyledi gör bana ol mâh-ı mehi _ Zekâî Dede
  13445 Nice bir dağdağ-ı rehb ile berbad olalım _ İ. Hakkı Nebiloğlu
  8304 Nice sevdim seni ey dîdeleri sürmeli yâr Reşat Özpirinçci Erdinç Çelikkol
play 8335 Nihâl-i gülşen-i hüsn-i ezelsin _ Emin Ongan
  8368 Nûş eden sahbâ-yı lâ'lin cûş eder mi meyler gibi _ Hasan Fehmi Mutel
  8382 O çapkın büsbütün yaramaz oldu Orhan Seyfi Orhon Ümit Gürelman
  8392 O ellere ben dokunup o gözlere ben baksam Hasan Soysal Hasan Soysal
  8535 O siyah gözlerinin sihrine dil bağlayalı _ Refik Fersan
  14829 O yeşil gözlerinden vaz geçemem Kenan Akansu S.Mertkanlı-S.Taçbaş
  14828 -2 Okşa uyut dizinde bûselerle uyandır M.Şen Sancakoğlu M.Şen Sancakoğlu
  8466 -2 Ol gül-i nevres beni cevr ile nâlân eder _ Rif'at Bey
play 8614 Ömrümün son şevki sensin başka bir yâr istemem B.Kemâl Çağlar Ş.Muhittin Targan
  8623 Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti Nâhit Hilmi Özeren Sâdi Işılay
  8663 Öyle bir yâre düştü ki gönlüm _ Ali Salâhî Bey
  8683 Öyle yorgun öyle üzgün derbeder hâlim yine Adnan Ürey Adem Şâhin
  19548 2 Özlemlerim suskun kaldı sana gitme diyemedim Şevki Dinçal Mustafa Malay
  8701 -2 Pâ-bûsuna ermek üzre ey yâr Ahmet Feyzî Bey Hacı Arif Bey
  8729 Pek güzelsin sevdiğim sevmek seni mihnet midir _ Nesim Silviya
  8734 Pek merak oldu bana ey sîm-ten _ Hacı Fâik Bey
play 8739 Pek özledim o demleri seninle bu yerleri Neveser Kökdeş Neveser Kökdeş
play 8741  2 Pek revâdır sevdiğim ettiklerin Ahmet Râsim Bey Ahmet Râsim Bey
  16034 Peygamberim sultânım dü cihanda penâhım Sefer Dal Veysel Dalsaldı
  16136 Pîşivâ-yı kâmilândır Seyyîd Ahmed Bedevî _ Mehmet Efendi
  8807 Rahm edip hâl-i dil-i sûzânıma _ Kanûni Hâlit Bey
  8811 Rahm eyle gel feryâdıma _ Rif'at Bey
  13763 Rahmetdi görüp halimi pervane bana Câhit Öney Rüştü Eriç
  8817 Rakibi yanına alıp gezersin _ Yusuf Paşa
  16514 Renk almış ipek saçları akşam güneşinden Vecdi Bingöl Şükrü Tunar
  8860 Revâ mı ey perî gülmek _ Tanbûri Ali Efendi
  12266 2 Rûhumda karanlık bir akşam olur Ahmet Kaçar F. Karamahmudoğlu
  13332 Rûhumdaki gençlik demidir sel gibi çağlar _ _
  14342 Rum'da (Urum'da) acemde âşık olduğum Yûnûs Hasan Efendi
  8934 -2 Rûz u şeb âh eylemekten çâk-çâk oldum yeter Hüseyin Fâzıl Bey Küçük Mehmet Ağa
play 8935 Rûz u şeb âh eylemekten gözlerimde bitti âb _ M. İsmail Hakkı Bey
  8939 Rûz u şeb kan ağlarım âh eylerim ol mâh için Nevres Paşa Sâdi Hoşses
  16826 Sabreyleyen diller şâdân olur elbet Fethi Karamahmudoğlu Rüştü Eriç
  15545 -2 Saçımda akları görme ne olur Selçuk Öden Erdinç Çelikkol
play 9103 Sâkî yeni sevdim bana sen eski şarap sun F. Hulûsi Demirelli Sadettin Kaynak
  18657 Sâki yetişir uyan aman gel Namık Kemal İrfan Doğrusöz
play 9113 Saklayıp kalb-i mükedderde seni R.Mahmut Ekrem Ûdî İzzet Bey
  14349 Sâlike olmaz âyân İllâllah Hû Hakkı Zekâî Dede
  9122 Sana bağlanan gönül boş yere bekledi Erol Sayan Erol Sayan
  15546 Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin Ali Sevim Rüştü Eriç
  9139 -2 Sana bir kerre gücendi küstü darıldı gönül Erdoğan Berker Erdoğan Berker
  11958 -2 Sana güzel diye bakan çok olur Samim Cebeci F. Karamahmudoğlu
  9261 -2 Sazımda bir gönül hikâyesi var Necdet Varol Necdet Varol
play 9266 Sâzın gibi al sînene vur kalbimi inlet M. Nâfiz Irmak Cevdet Çağla
  19468 Sen ayrılık çekmedin ki bilesin Gül Kansu Ömer Dilek
  13488 Sen beni bir bûseye ettin fedâ M.Celâleddin Paşa Kemâl Gürses
  9312 Sen beni bir hiç yüzünden terk edip gittin Ayşe Taşbaş Süleyman Mertkanlı
  9323 Sen bezmimize geldiğin akşam seher olmaz Hasan Alî Yücel Hasan Ali Yücel
  19212 -2 Sen giderken ağlayan ben Mehmet Akça Mustafa Malay
  9374 -2 Sen gittin kalmadı gönlümde bahar Mustafa Töngemen Alâeddin Şensoy
  9457 Senden ayrı geçti günler geçti aylar geçti seneler Nevin Örnek Süleyman Mertkanlı
  9461 -2 Senden geçemez lütfen acı kalb-i harâba _ M.İsmail Hakkı Bey
  11769 Seni çok kıskanıyorum böyle sevdâ ne kadar güç Gülten Çiçek Tural Suphi İdrisoğlu
  9521 Seni gördüğüm gün beğendim sevdim Neveser Kökdeş Neveser Kökdeş
  9578 Seni terk etti sandığın yâr geldi uyan _ Celâl Kıvılcım
  15086 Seninle bu aşkı kaldığı yerdeni Saadet Vural İsmail Demirkıran
play 9649 Sensiz bu sabah bir acı rüyâyla uyandım M. Nâfiz Irmak M. Nâfiz Irmak
play 9655 Sensiz geceler geçti hayâlât ile bî-hâb _ Mûsa Süreyyâ Bey
play 9674 Sensiz yaşamak bil ki ölümden de acı M. Nâfiz Irmak Alâeddin Yavaşça
play 9691 Serde hevâ-yı kâkül dilde hayâl-i cânan _ Zekâî Dede
  9692 Serde mihnet dilde feryâd sîne pejmürde harâb Halûk Recâî Halûk Recâî
  18317 -2 Sevdâları yorgun gecemin son seherinde Yılmaz Karakoyunlu Yılmaz Karakoyunlu
  9777 Sevdâya düşen kurtulamaz ben gibi çeker Sabri Süha Ansen Sabri Süha Ansen
play 13522 Sevdâyı dudaktan dudağa kaç gece içtik _ Şükrü Tunar
  9754 Sevdâ-zedeyim derdime yok çâre bu sinde _ Şefik Gürmeriç
  9829 Sevdiğim gözden nihansın vefâdan yok hiç eser _ Nebahat Üner
  9818 Sevdiğim lûtf eyle bir gün gidelim _ Rif'at Bey
  16863 Sevdiğim o yâri ne olur bulun Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  9848 Sevdim seni ben gülşen-i ömrümde civanım Rahmi Bey Rahmi Bey
play 9861 -2 Sevdim seveli sen güzeli gitti şuûrum Kirâmeddin Efendi Zeki Arif Ataergin
  13825 Sevginin güneşinde gül gibi kavrulurum M. Şen Sancakoğlu M.Şen Sancakoğlu
  18643 Sevilmeye hasretim Abidin Kumbasar Selahattin Altınbaş
  20027 Sevince kışların olur ilkbahar M.Ünal Yılmazer M.Ünal Yılmazer
  9972 -2 Sevme beni sakın artık mâzideki sevgimizle Şâdi Kurtuluş Alâeddin Yavaşça
  16044 Seyr eyleyüp yandım meh cemâline Fehmî Hüseyin Sebilci
play 19061 Seyrana geldim ben seni İlhami Güntel Alâeddin Yavaşça
  10054 Sil bu gözyaşlarını ömrün zehrini içme Celîle Ayyıldız Hasan Fehmi Mutel
  10040 -2 Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânım gibi Nedîm Dellalzâde
  10086 Soldum bu küçük yaşta yazık gül gibi soldum Mehmet Sâdi Bey S. Ahmet Efendi
  18336 Son kez olsun seni görsem Sâdettin Çevik Sâdettin Çevik
play 10120 Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül M. Nâfiz Irmak M. Nâfiz Irmak
  10129 Sonsuz acı duydum bu gece Neveser Kökdeş Neveser Kökdeş
  10137 Sorma bana söylemem kalbimin feryâdını _ Ali Salâhî Bey
  10177 Söyle ey cânân-ı rûhum söyle güzel meleğim _ Halûk Recâî
  19844 2 Söyle gönül böyle kime dargınsın Ayten Yavaşça Alâeddin Yavaşça
  10234 Söz olmaz hüsnüne sen bir hûb-zîbâ musavversin _ Rif'at Bey
  17858 -2 Su hava güneş gibi suya bir ateş gibi Zeyneddin Özalkan Amir Ateş
  18084 -2 Sultanıdır ateşli bir aşk ülkesinin bu M. Tûran Yarar Yılmaz Karakoyunlu
  10302 Sûznâk etme beni ey mehveşim _ Hacı Arif Bey
  10303 Sûznâk ettin beni ey mehlika _ M. İsmail Hakkı Bey
  10304 Sûznâk-i âteş-i aşkım yetiş imdâda gel (feryâda gel) _ Nikoğos Ağa
  10305 -2 Sûznâk-i fasl-ı aşkı söyleyim dinle yeter Ahmet Râsim Paşa Tatyos Efendi
  16645 Sürmedi bir an bile bezmindeki akşam Nedim Güntel Rüştü Eriç
  19373 2 Şefkatinle nur yağardı dallara Münire Aksaray A.Atilla Sütşurup
  10412 Şem'a-i dildâre yaktım gönlümü sâd âh ile _ Leon Hancıyan
  10418 Şen gözlerinin şi'rine ben kalbimi verdim Y.Sinan Ozan Artaki Candan
  10421 Şerâr-ı nâr-ı hasret sîneden pertev-feşândır _ Rif'at Bey
  10458 -2 Şimdi her zerremdesin gönülde cânımdasın Halûk Recâî Halûk Recâî
play 10462 Şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu Zeki Müren Zeki Müren
  13187 Şu çeşme ne güzelmiş su içecek su içecek tası yok Ayşe Taşbaş Süleyman Mertkanlı
  12721 Şu gönül hep seni bekler Hasan Soysal Hasan Soysal
  15879 Şu tertemiz kalbimle bir seni seviyorum Sevim Taşbaş S. Mertkanlı-S. Taçbaş
  10512 -2 Şu yanan bağrıma yaslan duyacaksın nesi var Mehmet Gökkaya Hasan Esen
  10530 Tâ cemâlin gördüğüm günden beri _ Lâtif Ağa
play 10565 Takıldı kaldı gönlüm zülf-i yâre _ S.Ahmet Efendi
  17681 -2 Tek bir söz diyemem sevdâ üstüne Gülser Bal İsmâil Ötenkaya
  10641 Terennüm et biraz tizden Nasib'im dinleyen kansın _ Mehmet Yürü
  14408 Terk-i cihân eylemeyen n'eyledi... Şemseddîn Sivâsî Erol Başara
  10776 -2 Unutma a canım sonbahar olunca _ Fâiz Kapancı
  10811 Uslanmadı hâlâ emeli bitmedi gönlüm _ Hacı Arif Bey
play 10882 -2 Ümitsiz bir sevişle zülfüne dil bağlayanlar var İzzet Sâlih Bey Mustafa Nâfiz Irmak
  10903 Va'd eylemiştin ey perî K. İzzet Molla H. Mehmet Eşref Ef.
  10915 Vakarıyla hırâm etse o tâze kadd-i bâlâsı _ Necip Paşa
  10917 Vakf-ı râh-ı aşkın etmişken bütün cân ü teni Hüseyin Avni Beyi Zekâî Dede
  10928 2 Var mı hâcet söyleyim ey gül-beden (gül-tenim) _ Lâtif Ağa
  10951 Vâsıl-ı sem'in değil mi âh ü feryâdım benim _ K. İbrâhim Efendi
  10967 Vech-i pür-nûrun dururken âfitâbı istemem _ M.İsmail Hakkı Bey
  10984 Visâl için o civâna ricâlar eylendi _ Rif'at Bey
  10996 Vuslat-ı cânân hutur etse dile _ Aşir Efendi
  11033 Yâdigâr-ı tâli'imdir (tal'atindir) bunca mihnetler gönül _ T.Aziz Mahmut Bey
  13081 Yağmurlu gecelerde hâlâ... Ü. Yaşar Oğuzcan Mahmut Yivli
  11072 -2 Yaktı dil-i vîrânemi yıktı temelinden _ Hâfız Osman Ef.l'l
  17691 Yaktığın bu ateşler inan sönmedi hâlâ M. Ünal Yılmazer M. Nazmi Özalp
  11105 Yalnızım diye üzülürken ben bu yerde _ Necdet Erdemli
  11111 Yalvaran gönülle bakıp güzel gözlerine Sâime Ayaz Neveser Kökdeş
  13399 Yanacak şûle arar her gece pervâne gönül F. Nâfiz Çamlıbel _
  18156 Yanarım ömrüme seni sevdiğim için _ Abdullah Yüce
play 11134 Yandım o güzel gözlere ey şûh-i sitemkâr Mehmet Sâdi Bey Hacı Arif Bey
  11164 Yâr istese hicrânına dermân mı bulunmaz Câhit Öney Akın Özkan
play 11185 Yâre te'sir eylemiş de hâlim olmuş girye-nâk Ahmet Râsim Bey Ahmet Râsim Bey
  11285 Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim Nedîm Akın Özkan
  11298 Yeşil gözlerinle pembe yüzünle Fuat Tamer Tâhir Karagöz
  12914 -2 Yeter artık ağlatma hasretinle harâbım Necdet Dönmez Süleyman Mertkanlı
  15547 Yeter artık özletme sevgim inan taşacak Şâhin Çangal S. Mertkanlı-S.Taçbaş
play 11324 Yeter hicranlı sözler geçtim ümmîd-i visâlinden _ Lem'î Atlı
  14830 Yıllar boyu ömrümce süren hatıralar Câhit Öney Rüştü Eriç
  11364 2 Yıllar önce beni de seven bir güzel vardı Tevfik Baykara F.Karamahmudoğlu
  15548 Yıllarca hayâlin dolu rüyâyı düşündüm H. Kaya Manioğlu Nûrettin Demirtaş
  17160 Yıllardan beri her an ümitle bekliyorum Arda Alpagot S. Mertkanlı-S. Taçbaş
  11407 Yıllardır kalbimdesin unutmadım seni ben Seyfi Güldağı Süleyman Mertkanlı
  11442 Yine bir muğ-beçe nevreste fidanım _ S.Sâlih Efendi
  16648 Yine gönlüm hasretinle özleminle bu gece Gülser Çelikoğlu S. Mertkanlı-S.Taçbaş
  11483 Yine mürg-i seher âvâzelendi _ Hacı Arif Bey
  11495 2 Yine tenhâ elime girdi hele cânânım Nedîm Bîmen Şen
  15087 Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal Ümit Yaşar Oğuzcan Mahmut Yivli
  11610 Yüzün gördüm bu dem hayrânın oldum _ S. Ahmet Efendi
play 11637 Zahme-i sevdâ-nisârım vur ki ey feyyâz-ı aşk Tâhir-ül Mevlevî Kâni Karaca
  11661 Zâr oldu gönül nazra-i sûziş eserinden _ Ali Gâlip Türkkan
  11678 Zevk alır zâlim bugün ölsem mematımdan _ K.Bülbülî Sâlih Ef.
play 11692 -2 Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden Nâmık Kemâl M. Refik Bey
  11718 Zülf-i siyehe bağladığım kalbimi dinle _ A. Mükerrem Akıncı
notaarsivleri.com © 2009 - 2014 / 50.000 Sayfa / TRT Nota Arşivi ok